SFS 2015:227 Förordning om ändring i förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

150227.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1431) med
instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv
och välfärd;

utfärdad den 23 april 2015.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1431) med instruktion

för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd ska ha följande lydelse.

2 §

1

Inom ramen för den uppgift som anges i 1 § ska myndigheten särskilt

1. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet,
2. bedöma kvaliteten, nyttiggörandet och samhällsrelevansen av den egna

verksamheten och i utvärderingen av den forskning till vilken rådet har för-
delat medel, även ur ett internationellt och ett EU-perspektiv,

3. utreda vilka forskningsbehov som är angelägna inom myndighetens

verksamhetsområde, redovisa resultaten av dessa utredningar samt ta initiativ
till och främja den forskning som behövs för att tillgodose sådana behov,

4. beakta forskningsetiska frågor,
5. främja kunskapsuppbyggnad i frågor om arbetsliv samt öka kunskapen

om och förståelsen för sociala förhållanden och processer,

6. främja och ta initiativ till mång- och tvärvetenskaplig forskning,
7. ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat,
8. främja och ta initiativ till forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte

internationellt och inom EU,

9. stimulera svenskt deltagande i aktuella forskningsteman inom EU:s ram-

program för forskning, övriga forskningsprogram inom EU samt internatio-
nella forskningsprogram,

10. främja jämställdhet mellan kvinnor och män,
11. verka för att ett genusperspektiv får genomslag i forskningen,
12. återrapportera i vilken utsträckning hänsyn tagits till könsspecifika för-

hållanden inom rådets ämnesområden,

13. främja forskares rörlighet,
14. främja och ta initiativ till vetenskaplig publicering och till kunskapsför-

medling och dialog om den forskning som finansieras av rådet,

15. vara rådgivande organ åt regeringen i forskningsfrågor, och
16. samordna forskning om
a) barn och ungdomar, däribland barns och ungdomars hälsa,
b) äldre,
c) funktionshinder,

1 Senaste lydelse 2009:862.

SFS 2015:227

Utkom från trycket
den 6 maj 2015

background image

2

SFS 2015:227

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

d) socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning, och
e) internationell migration och etniska relationer.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)