SFS 2015:228 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

150228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar;

utfärdad den 23 april 2015.

Regeringen föreskriver att 3 a, 5 a, 6, 15, 17, 18, 28, 32, 34 och 36�37 a §§

ska ha följande lydelse.

3 a §

1

En kommun som uppfyller 14 a § har rätt till prestationsbaserad

ersättning för ett högt mottagande av utlänningar som avses i 5 och 5 a §§.

En kommun som uppfyller 14 d § har rätt till prestationsbaserad ersättning

för mottagande från ett anläggningsboende hos Migrationsverket eller för
mottagande av utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap.
2 § utlänningslagen (2005:716).

5 a §

2

Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas för utlänningar som har beviljats

ett uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring på grund av
anknytning till en person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av
någon av de bestämmelser som anges i 5 §.

Ersättning enligt 3 och 4 §§ lämnas även för en utlänning som är ett ogift

barn och som har beviljats uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folk-
bokföring på grund av anknytning till en person som i sin tur har beviljats
uppehållstillstånd enligt 5

kap. 3 § första stycket 4 utlänningslagen

(2005:716) på grund av anknytning till en person som avses i 5 §.

Ersättning enligt första eller andra stycket lämnas under förutsättning att
1. utlänningen har ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den

person som utlänningen har anknytning till först togs emot i en kommun, och

2. den person som utlänningen har anknytning till inte var svensk medbor-

gare vid tidpunkten för utlänningens ansökan om uppehållstillstånd.

6 §

För utlänningar som har varit registrerade vid en mottagningsenhet hos

Migrationsverket eller som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 2 §
utlänningslagen (2005:716) ska tidpunkten då utlänningen först togs emot i en
kommun anses vara den dag han eller hon faktiskt togs emot i kommunen. För
övriga utlänningar som omfattas av 5 och 5 a §§ ska tidpunkten då utlän-
ningen först togs emot i en kommun anses vara då han eller hon folkbokför-
des i kommunen enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen
(2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokförings-
verksamhet.

1 Senaste lydelse 2013:1085.

2 Senaste lydelse 2013:1085.

SFS 2015:228

Utkom från trycket
den 6 maj 2015

background image

2

SFS 2015:228

15 §

3

För en utlänning som omfattas av 5 och 5 a §§ har den kommun som

först tog emot utlänningen rätt till ersättning enligt 16 och 17 §§ för initiala
kostnader för ekonomiskt bistånd enligt 4

kap.

1 § socialtjänstlagen

(2001:453). Ersättningen ska betalas ut vid utgången av månaden efter den
månad då utlänningen togs emot i kommunen. Utbetalning får göras senare
om det finns särskilda skäl.

17 §

För övriga utlänningar som omfattas av 5 och 5 a §§ lämnas ersättning

för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd med

� 3 000 kronor för en person under 20 år, och
� 4 000 kronor för en person som fyllt 20 men inte 65 år.
Ersättningens storlek ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid utgången

av månaden innan ersättningen betalas ut.

18 §

4

För utlänningar som omfattas av 5 och 5 a §§ har en kommun enligt

19�27 §§ rätt till ersättning för vissa kostnader för

� ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),
� stöd och hjälp i boendet och för särskilda boendeformer för service och

omvårdnad enligt socialtjänstlagen,

� insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade,

� assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken,
� bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpass-

ningsbidrag m.m., och

� hälso- och sjukvård.

28 §

5

En kommun har rätt till ersättning enligt 29 och 30 §§ för vissa kost-

nader för barn under 18 år som omfattas av 5 och 5 a §§. Detta gäller endast
barn som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller
från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe,
eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare (ensamkommande
barn).

Ersättning för vård enligt 29 § eller belagd plats enligt 30 § lämnas också

för den som har fyllt 18 men inte 21 år, under förutsättning att vården påbör-
jats eller placeringen skett före 18 års ålder.

32 §

Utöver ersättning enligt 9�31 §§ får Migrationsverket, i mån av till-

gång på medel, lämna ersättning till kommuner för särskilda kostnader för
mottagande av utlänningar som har beviljats sådant uppehållstillstånd som
kan ligga till grund för folkbokföring enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen
(2005:716) och för betydande särskilda kostnader för insatser för personer
eller familjer som omfattas av 5 och 5 a §§ och som har särskilda behov. Mig-
rationsverket får fatta beslut om sådan ersättning efter ansökan eller i direkt
anslutning till anvisning av plats för bosättning i en kommun.

3 Senaste lydelse 2012:998.

4 Senaste lydelse 2010:1441.

5 Senaste lydelse 2010:1441.

background image

3

SFS 2015:228

34 §

6

Migrationsverket ska ersätta kostnader för hälsoundersökning av en

utlänning som omfattas av 5 och 5 a §§ som har genomförts inom tolv måna-
der från den tidpunkt då utlänningen först togs emot i en kommun enligt 6 §,
om utlänningen inte genomgått någon hälsoundersökning innan han eller hon
först togs emot i en kommun eller om hälsoundersökning krävs av smitt-
skyddsskäl.

En hälsoundersökning enligt första stycket ersätts i form av en schablon-

ersättning med 2 060 kronor. I ersättningen ingår kostnader för tolk i samband
med hälsoundersökningen.

36 §

Utöver ersättning enligt 33 och 34 §§ får Migrationsverket, i mån av

tillgång på medel, lämna ersättning till landsting för betydande extraordinära
kostnader för vårdinsatser för utlänningar som omfattas av 5 och 5 a §§.
Sådan ersättning betalas ut efter ansökan.

37 §

7

Länsstyrelserna får, i mån av tillgång på medel, lämna ersättning till

kommuner och kommunalförbund för insatser för att skapa beredskap och
tillräcklig mottagningskapacitet för utlänningar som omfattas av 5 och 5 a §§,
och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och
andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelserna får fatta beslut om ersättning enligt första stycket efter an-

sökan eller i anslutning till att en överenskommelse träffas om mottagande för
bosättning enligt 4 § förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning
av vissa nyanlända invandrare.

En kommun eller ett kommunalförbund som tagit emot ersättning enligt

denna paragraf ska lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen
och en redovisning av vad medlen har använts till.

Länsstyrelsen i Jönköpings län får meddela föreskrifter om förfarandet för

ansökan och redovisning enligt denna paragraf.

37 a §

8

Länsstyrelsen i Jönköpings län får, i mån av tillgång på medel,

lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända ut-
länningar som omfattas av 5 och 5 a §§ och som syftar till att

� underlätta etableringen i samhället,
� skapa nätverk,
� stödja språkinlärning, eller
� ge socialt stöd till ensamkommande barn.
Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som

genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samver-
kan med en eller flera organisationer.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.
2. Bestämmelsen i 3 a § i den nya lydelsen ska tillämpas på ersättningar

som avser tid från och med den 1 januari 2014.

3. Bestämmelsen i 6 § i den nya lydelsen ska tillämpas för tid från och med

den 1 januari 2014.

6 Senaste lydelse 2014:1416.

7 Senaste lydelse 2014:367.

8 Senaste lydelse 2014:367.

background image

4

SFS 2015:228

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

4. Bestämmelserna i 15, 17, 18, 28, 32, 34 och 36 §§ i den nya lydelsen ska

tillämpas på kostnader som en kommun eller ett landsting har haft för tid från
och med den 1 januari 2014. Schablonersättningen för hälsoundersökning
enligt 34 § ska dock för tiden fram till och med den 31 december 2014 uppgå
till 2 070 kronor.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)