SFS 2015:230 Förordning om ändring i förordningen (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader

150230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:480) om
myndigheters inköp av energieffektiva varor,
tjänster och byggnader;

utfärdad den 23 april 2015.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2014:480) om myndigheters

inköp av energieffektiva varor, tjänster och byggnader ska ha följande ly-
delse.

11 §

Bestämmelser om rapportering och uppföljning finns i 20 och 20 a §§

förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och i bilagan
till den förordningen.

Denna förordning träder i kraft den 6 juli 2015.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2015:230

Utkom från trycket
den 6 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015