SFS 2015:231 Förordning om upphävande av förordningen (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter

150231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2009:893) om
energieffektiva åtgärder för myndigheter;

utfärdad den 23 april 2015.

Regeringen föreskriver att förordningen (2009:893) om energieffektiva åt-

gärder för myndigheter ska upphöra att gälla den 6 juli 2015.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2015:231

Utkom från trycket
den 6 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015