SFS 2015:232 Lag om ändring i miljöbalken

150232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 23 april 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om miljöbalken2

dels att 6 kap. 4 a § ska betecknas 6 kap. 4 b §,
dels att 6 kap. 9 §, 22 kap. 1 §, 24 kap. 7 § och 25 kap. 3 § miljöbalken ska

ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 4 a § och 22 kap. 3 a §, av

följande lydelse.

6 kap.

4 a §

Om ett samråd enligt 4 § avser en verksamhet eller åtgärd som omfat-

tas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna
av allvarliga kemikalieolyckor, ska

1. samrådet även avse hur allvarliga kemikalieolyckor till följd av verk-

samheten eller åtgärden ska kunna förebyggas och begränsas, och

2. de uppgifter som lämnas före samrådet enligt 4 § tredje stycket innehålla

en upplysning om att verksamheten eller åtgärden omfattas av den lagen.

9 §

3

Den myndighet som ska pröva en ansökan i ett mål eller ett ärende där

det krävs en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd ska
genom ett särskilt beslut eller i samband med avgörandet av målet eller ären-
det ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i detta
kapitel. Ett sådant ställningstagande får inte överklagas särskilt utan endast i
samband med att avgörandet i målet eller ärendet överklagas.

Vid prövningen av ansökan ska myndigheten beakta innehållet i miljökon-

sekvensbeskrivningen och resultatet av samråd och yttranden enligt 4, 4 a, 6
och 8 §§.

22 kap.

1 §

4

En ansökan i ett ansökningsmål ska vara skriftlig. Den ska innehålla

1. ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om förhållandena på

platsen, produktionsmängd eller annan liknande uppgift samt användningen
av råvaror, andra insatsvaror och ämnen liksom energianvändning,

1 Prop. 2014/15:60, bet. 2014/15:FöU8, rskr. 2014/15:168.

2 Senaste lydelse 6 kap. 4 a § 2005:571.

3 Senaste lydelse 2005:571.

4 Senaste lydelse 2012:907.

SFS 2015:232

Utkom från trycket
den 6 maj 2015

background image

2

SFS 2015:232

2. uppgifter om utsläppskällor, art och mängd av förutsebara utsläpp samt

förslag till de åtgärder som kan behövas dels för att förebygga uppkomsten av
avfall, dels för att förbereda för återanvändning, materialåtervinning och an-
nan återvinning av det avfall som anläggningen ger upphov till,

3. en miljökonsekvensbeskrivning när det krävs enligt 6 kap. och uppgift

om det samråd som skett enligt 6 kap. 4 och 6 §§,

4. förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt de övriga

uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i
2 kap. följs,

5. förslag till övervakning och kontroll av verksamheten,
6. det handlingsprogram och den säkerhetsrapport som krävs enligt lagen

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor, om den verksamhet eller åtgärd som målet avser omfattas
av den lagen,

7. en statusrapport när det krävs enligt föreskrifter som har meddelats med

stöd av 10 kap. 21 § första stycket 5, och

8. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1�7.
I mål om vattenverksamhet ska ansökan dessutom innehålla
1. uppgift om det finns fastigheter som berörs av vattenverksamheten eller

ej och i förekommande fall namn och adress på ägarna och berörda inneha-
vare av särskild rätt till fastigheterna, och

2. uppgifter om de ersättningsbelopp som sökanden erbjuder varje sak-

ägare, om det inte på grund av verksamhetens omfattning bör anstå med så-
dana uppgifter.

I 7 kap. 4 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverk-

samhet finns det ytterligare bestämmelser om vad en ansökan i vissa fall ska
innehålla i mål om vattenverksamhet.

3 a §

Om en kungörelse enligt 3 § avser en verksamhet eller åtgärd som omfat-

tas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor, ska kungörelsen innehålla en upplysning om detta.

24 kap.

7 §

5

Ansökan om prövning som avses i 3�6 §§ får göras hos mark- och

miljödomstol av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammar-
kollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelsen.
Om frågan ska prövas av någon annan myndighet än en domstol eller av en
kommun, får den tas upp utan någon särskild framställning. Frågor om om-
prövning enligt 5 § andra och tredje styckena får tas upp utan särskild ansö-
kan.

En ansökan om sådan prövning som avses i första stycket får även göras av

en kommun i den utsträckning kommunen har övertagit tillsynen med stöd av
26 kap. 3 § fjärde stycket. Har tillståndet meddelats av länsstyrelsen, görs an-
sökan hos länsstyrelsen.

5 Senaste lydelse 2011:608.

background image

3

SFS 2015:232

25 kap.

3 §

6

I mål som gäller återkallelse, förbud mot fortsatt verksamhet eller om-

prövning enligt 24 kap. 3�6 §§ eller 7 kap. 15 § lagen (1998:812) med sär-
skilda bestämmelser om vattenverksamhet ska Naturvårdsverket, Havs- och
vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, länsstyrelsen och tillståndshavaren svara för sina kostnader vid
mark- och miljödomstolen. I mål enligt 24 kap. 5 § som avser omprövning för
att tillgodose allmänna intressen ska den myndighet som ansökte om ompröv-
ning dessutom svara för kostnader vid mark- och miljödomstolen som upp-
kommer för andra motparter än tillståndshavaren. Detta gäller dock inte om-
prövning enligt 24 kap. 5 § första stycket 11. Om ett mål enligt 24 kap. 5 §
första stycket 10 gäller omprövning för att förbättra en anläggnings säkerhet,
ska dock tillståndshavaren svara för senast nämnda kostnader i stället för
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelsen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.
2. Bestämmelsen i 22 kap. 3 a § tillämpas inte för mål och ärenden där en

kungörelse enligt 22 kap. 3 § har utfärdats före lagens ikraftträdande.

3. Bestämmelsen i 22 kap. 1 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för

mål och ärenden som har inletts hos den tillståndsprövande myndigheten före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

6 Senaste lydelse 2011:608.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015