SFS 2015:234 Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

150234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor;

utfärdad den 23 april 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om

skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

2

Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska

orsaka allvarliga skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare
eller den som utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig om-
fattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt
vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.

Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna för sådana

olyckor som anges i första stycket.

Första och andra styckena gäller även flygplatser som har meddelats drift-

tillstånd enligt 6 kap. 8 § första stycket luftfartslagen (2010:500) och verk-
samheter som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:60, bet. 2014/15:FöU8, rskr. 2014/15:168.

2 Senaste lydelse 2010:519.

SFS 2015:234

Utkom från trycket
den 6 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015