SFS 2015:235 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

150235.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 23 april 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 2 § plan- och bygglagen

(2010:900) ska ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

2

Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes

lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns
utformning för

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfatt-

ningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver

ske i ett sammanhang,

3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket

kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap.
4 a §, och

a) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen

eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller

b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av

lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av all-
varliga kemikalieolyckor, och

4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som

omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av all-
varliga kemikalieolyckor.

Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan

prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbe-
sked och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för mål och ärenden som har påbör-

jats före ikraftträdandet och för mål och ärenden som avser överklagande av
beslut om sådana mål och ärenden till dess att målet eller ärendet är slutligt
avgjort.

1 Prop. 2014/15:60, bet. 2014/15:FöU8, rskr. 2014/15:168.

2 Senaste lydelse 2014:477.

SFS 2015:235

Utkom från trycket
den 6 maj 2015

background image

2

SFS 2015:235

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

MEHMET KAPLAN

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)