SFS 2015:236 Förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

150236.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor;

utfärdad den 23 april 2015.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Allmänna bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om verkställighet av lagen

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor.

2 §

Uttryck som används i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga

och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har samma betydelse i
denna förordning.

3 §

Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna

av allvarliga kemikalieolyckor och bestämmelserna i denna förordning gäller
verksamheter där farliga ämnen förekommer i eller överstiger de mängder
som anges för den lägre kravnivån i bilaga 1 till denna förordning.

Anmälan

4 §

En anmälan enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga

och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska innehålla uppgifter
om

1. verksamhetsutövarens namn eller firmanamn, säte och adress,
2. verksamhetens adress,
3. namn och befattning på den som ansvarar för verksamheten om denne är

någon annan än verksamhetsutövaren,

4. uppgifter om de farliga ämnen som förekommer eller kan förekomma

inom verksamheten,

5. mängd och fysikalisk form för det eller de farliga ämnen som förekom-

mer,

6. en redogörelse för de aktiviteter som ska bedrivas vid verksamheten,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgär-
der för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga äm-
nen ingår och om ändring och senare upphävning av rådets direktiv 96/82/EG, i den ur-
sprungliga lydelsen.

SFS 2015:236

Utkom från trycket
den 6 maj 2015

background image

2

SFS 2015:236

7. en beskrivning av verksamhetens omgivning och de faktorer som kan ge

upphov till en allvarlig kemikalieolycka eller förvärra följderna av en sådan
inklusive omständigheter som kan innebära förhöjd risk för påverkan på om-
givningen, och

8. en redogörelse för genomfört samråd enligt 13 § lagen (1999:381) om

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie-
olyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare

föreskrifter om vad en anmälan ska innehålla.

5 §

Anmälningsplikt enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder för att före-

bygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor gäller inte för
verksamheter som omfattas av tillståndsplikt enligt 9 kap. 6 § miljöbalken.

6 §

En anmälan om ändring av verksamheten ska ges in till länsstyrelsen

minst sex veckor före ändringen, när det gäller

1. betydande ökning eller minskning av mängden av det farliga ämnet en-

ligt tidigare anmälan, eller betydande ändring av arten eller den fysiska for-
men av detta,

2. sådana ändringar av en verksamhet eller en anläggning som väsentligt

kan påverka faran för allvarliga kemikalieolyckor,

3. definitiv nedläggning av verksamheten eller dess tagande ur drift, eller
4. ändringar i de uppgifter som avses i 4 § 1�3.
En sådan anmälan behöver inte göras i de fall ändringen kräver tillstånd en-

ligt 9 kap. 6 § miljöbalken.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare

föreskrifter om vad en anmälan om ändring ska innehålla och när den ska
lämnas in.

Handlingsprogram

7 §

Ett handlingsprogram enligt 8 § lagen (1999:381) om åtgärder för att

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska vara
skriftligt och innehålla uppgift om de mål och allmänna handlingsprinciper
som verksamhetsutövaren har ställt upp för hanteringen av farorna för allvar-
liga kemikalieolyckor. Syftet ska vara att verksamhetsutövaren kontinuerligt
förbättrar åtgärderna för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Enligt 8 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa

följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska handlingsprogrammet genom-
föras genom ett säkerhetsledningssystem. Verksamhetsutövarens säkerhets-
ledningssystem ska i vart fall innehålla det som framgår av bilaga 2 till denna
förordning.

Handlingsprogrammet ska ses över regelbundet, dock minst vart femte år,

och vid behov uppdateras. Handlingsprogrammet ska alltid uppdateras innan
en ändring genomförs i en verksamhet som väsentligt kan påverka faran för
allvarliga kemikalieolyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare före-

skrifter om vad ett handlingsprogram och ett säkerhetsledningssystem ska
innehålla och när de ska uppdateras.

background image

3

SFS 2015:236

8 §

Handlingsprogrammet för verksamheter som tillhör den lägre kravnivån

ska ges in till länsstyrelsen senast sex veckor innan verksamheten tas i drift
eller innan sådana ändringar görs vid en verksamhetsplats som innebär att för-
teckningen över farliga ämnen ändras, så att verksamheten omfattas av lagen
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor. Detta gäller inte de fall där handlingsprogrammet har getts
in enligt 22 kap. 1 § 6 miljöbalken.

För verksamheter som tillhör den högre kravnivån ska handlingsprogram-

met fogas till säkerhetsrapporten.

Ett uppdaterat handlingsprogram ska ges in till länsstyrelsen så snart det

har färdigställts.

Säkerhetsrapport

9 §

Säkerhetsrapporten enligt 10 § lagen (1999:381) om åtgärder för att

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska inne-
hålla

1. uppgift om vem som har utarbetat rapporten,
2. ett handlingsprogram för hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas

enligt 8 § nämnda lag,

3. en intern plan för räddningsinsatser enligt 12 § nämnda lag,
4. en redogörelse för genomfört samråd enligt 13 § nämnda lag,
5. underlag för sådana planer som anges i 3 kap. 6 § förordningen

(2003:789) om skydd mot olyckor, och

6. uppgift om lager och de farliga ämnen som förekommer eller kan före-

komma där.

Säkerhetsrapporten ska också innehålla de uppgifter och den information

som framgår av bilaga 3 till denna förordning.

Säkerhetsrapporten ska ses över regelbundet, dock minst vart femte år, och

vid behov uppdateras. Säkerhetsrapporten ska alltid uppdateras efter en all-
varlig kemikalieolycka och innan en ändring genomförs i en verksamhet som
väsentligt kan påverka faran för allvarliga kemikalieolyckor. En uppdaterad
säkerhetsrapport ska ges in till länsstyrelsen så snart den har färdigställts.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare fö-

reskrifter om vad säkerhetsrapporten ska innehålla och när den ska uppdate-
ras.

Plan för interna räddningsinsatser

10 §

Verksamhetsutövaren ska ge in den interna planen för räddningsinsat-

ser enligt 12 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor till länsstyrelsen genom att foga den
till säkerhetsrapporten. Planen ska uppdateras och övas minst vart tredje år
eller när det till följd av ändrade förhållanden finns anledning till det. Planen
ska alltid uppdateras innan en ändring genomförs i en verksamhet som
väsentligt kan påverka faran för allvarliga kemikalieolyckor. En uppdaterad
plan ska ges in till länsstyrelsen så snart den har färdigställts.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om

vad den interna planen för räddningsinsatser ska innehålla, när planen ska
uppdateras och vilka åtgärder som krävs för att planen ska kunna tillämpas.

background image

4

SFS 2015:236

Information

11 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrif-

ter om hur samrådet enligt 13 § lagen (1999:381) om åtgärder för att före-
bygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska ske och om
undantag från samrådsskyldigheten.

12 §

Den information som allmänheten ska få tillgång till enligt 14 § lagen

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor ska ha det innehåll som framgår av bilaga 4 till denna för-
ordning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare

föreskrifter om den information som ska lämnas till allmänheten.

Tillsyn

13 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är central tillsynsmyn-

dighet enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet och ska utöva tillsyn över att

nämnda lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs.

14 §

Länsstyrelsen ska på begäran lämna den information om tillsynsarbetet

som behövs för att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kunna
utföra sitt samordnande, uppföljande och utvärderande ansvar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om

verkställighet av första stycket.

15 §

Bestämmelser om tillsynsplan och tillsynsprogram finns i 18 § lagen

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om

vad en tillsynsplan och ett tillsynsprogram ska innehålla och om tillsynen i
övrigt.

16 §

Länsstyrelsen ska genomföra tillsynsbesök minst en gång per år för

verksamheter som tillhör den högre kravnivån. För verksamheter som tillhör
den lägre kravnivån ska ett tillsynsbesök genomföras minst var tredje år.

Har länsstyrelsen utarbetat tillsynsprogrammet grundat på en systematisk

bedömning av faran för en allvarlig kemikalieolycka vid de berörda verksam-
heterna, kan tillsynsbesöken genomföras med längre tidsintervaller än enligt
första stycket. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till verksamhetens art och
omfattning och till hur bestämmelserna för verksamheten har följts.

17 §

Utöver tillsyn enligt beslutat tillsynsprogram ska länsstyrelsen genom-

föra tillsyn så snart som möjligt för att undersöka allvarliga klagomål, allvar-
liga olyckor och händelser som kunde ha lett till en allvarlig kemikalieolycka,
tillbud samt situationer när de bestämmelser som gäller för verksamheten inte
följs.

background image

5

SFS 2015:236

18 §

Om länsstyrelsen vid tillsyn av viss verksamhet har upptäckt en allvar-

lig brist ska förnyad tillsyn genomföras inom sex månader.

19 §

Länsstyrelsen ska meddela verksamhetsutövaren resultatet av genom-

förd tillsyn enligt beslutat tillsynsprogram senast två månader efter tillsynsbe-
söket. Vid tillsyn som genomförts på grund av omständigheter som framgår
av 17 och 18 §§ ska resultatet meddelas så snart det är möjligt.

20 §

Länsstyrelsen ska samordna tillsynen med den tillsyn som görs enligt

miljöbalken och arbetsmiljölagen (1977:1160) i den utsträckning som det är
lämpligt.

21 §

Länsstyrelsen ska sända ett exemplar av anmälan, handlingsprogram-

met, säkerhetsrapporten och den interna planen för räddningsinsatser enligt 7,
8, 10 och 12 §§ lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor till den kommun vars verksamhet be-
rörs av något av dokumenten.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1999:382) om åtgärder för

att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

3. Verksamhetsutövare vars verksamhet tillhör den högre kravnivån och

som tas i drift eller uppförs den 1 juni 2015 eller senare, och som har lämnat
in en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken före detta datum och
beslut i ärendet inte är fattat, ska lämna in ett handlingsprogram, en säkerhets-
rapport och en intern plan för räddningsinsatser till länsstyrelsen senast ett år
efter det att tillstånd har beviljats.

4. Verksamhetsutövare vars verksamhet tillhör den lägre kravnivån och

som tas i drift eller uppförs den 1 juni 2015 eller senare, och som har lämnat
in en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken före detta datum och
beslut i ärendet inte är fattat, ska lämna in ett handlingsprogram till länsstyrel-
sen senast ett år efter det att tillstånd har beviljats.

5. Verksamhetsutövare vars verksamhet tillhör den lägre kravnivån och

som tas i drift eller uppförs den 1 juni 2015 eller senare och som har lämnat in
en anmälan före detta datum, ska lämna in ett handlingsprogram till länssty-
relsen senast ett år efter driftsättning.

6. Verksamhetsutövare med en befintlig verksamhet som tillhör den högre

kravnivån ska ge in ett uppdaterat handlingsprogram, en uppdaterad säker-
hetsrapport och en uppdaterad intern plan för räddningsinsatser till länsstyrel-
sen senast den 1 juni 2016, om inte verksamhetsutövaren före den 1 juni 2015
har gett in ett handlingsprogram, en säkerhetsrapport och en intern plan för
räddningsinsatser som uppfyller kraven enligt denna förordning, och doku-
menten inte har ändrats.

7. Verksamhetsutövare med en befintlig verksamhet som tillhör den lägre

kravnivån ska ge in en uppdaterad anmälan och ett uppdaterat handlingspro-
gram till länsstyrelsen senast den 1 juni 2016, om inte verksamhetsutövaren
före den 1 juni 2015 har gett in en anmälan och ett handlingsprogram som
uppfyller kraven enligt denna förordning, och dokumenten inte har ändrats.

8. För verksamhetsutövare med verksamhet vars kravnivå ändrats eller som

kommer att omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och

background image

6

SFS 2015:236

begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor på grund av ändring av ett
ämnes klassificering som avses i bilaga 1 till denna förordning och detta inte
beror på en ändring av verksamhetens anläggningar eller aktiviteter gäller föl-
jande.

a) För en verksamhet som kommer att indelas i den högre kravnivån ska ett

handlingsprogram ges in till länsstyrelsen senast ett år efter den ändrade klas-
sificeringen. En säkerhetsrapport och en intern plan för räddningsinsatser ska
ges in till länsstyrelsen senast två år efter den ändrade klassificeringen.

b) För en verksamhet som kommer att indelas i den lägre kravnivån ska en

anmälan och ett handlingsprogram ges in till länsstyrelsen senast ett år efter
den ändrade klassificeringen.

c) Föreskrifterna i a och b gäller inte om verksamhetsutövaren före den

1 juni 2015 har gett in en anmälan, ett handlingsprogram, en säkerhetsrapport
eller en intern plan för räddningsinsatser som uppfyller kraven enligt denna
förordning, och dokumenten inte har ändrats.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

background image

7

SFS 2015:236

Bilaga 1

Farliga ämnen

Denna bilaga består av Del 1 som innehåller en förteckning av särskilda faro-
kategorier och Del 2 som innehåller en förteckning av farliga ämnen.

Följande gäller för tillämpningen av denna bilaga.

1. I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den

16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen
och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, i lydelsen enligt
kommissionens förordning (EU) nr 1297/2014, finns bestämmelser om klassi-
ficering och märkning av ämnen och blandningar.

2. Blandningar ska jämställas med rena ämnen förutsatt att de hålls inom de

koncentrationsgränser som på grund av ämnenas egenskaper fastställs i för-
ordning (EG) nr 1272/2008, eller dess senaste anpassning till den tekniska ut-
vecklingen, utom om en procentsammansättning eller annan beskrivning
anges specifikt.

3. Farliga ämnen som inte omfattas av förordning (EG) nr 1272/2008, i ly-

delsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 1297/2014, inklusive avfall,
men som förekommer eller sannolikt förekommer vid en verksamhet och vid
de förhållanden som råder vid verksamheten har eller sannolikt har motsva-
rande egenskaper när det gäller möjligheter att orsaka allvarliga olyckshän-
delser, ska provisoriskt hänföras till den farokategori i Del 1 som är mest ana-
log eller det farliga ämne i Del 2 som är mest analogt.

4. Om ett farligt ämne uppvisar egenskaper som medför flera klassifice-

ringar enligt förordning (EG) nr 1272/2008, i lydelsen enligt kommissionens
förordning (EU) nr 1297/2014, ska den klassificering som motsvarar den
lägsta mängden farligt ämne gälla. I de fall ett farligt ämne omfattas av Del 1
och även förtecknas i Del 2 ska de mängder som anges i Del 2 tillämpas.

5. Om något av de ämnen som anges i Del 2 punkterna 42�48 ingår i en

brandfarlig vätska som avses i Del 1 punkterna P5a eller P5b ska de mängder
som anges i de sistnämnda punkterna tillämpas.

6. Den mängd farligt ämne som ska beaktas vid tillämpningen av föreskrif-

terna är den maximala mängd som förekommer eller kan förekomma. Farliga
ämnen som förekommer i en verksamhet endast i mängder som är lika med
eller understiger 2 procent av den angivna mängden i Del 1 och Del 2 ska inte
tas med i beräkningen av den totala mängd som förekommer om de är place-
rade inom verksamheten så att de inte kan utlösa en allvarlig olyckshändelse
någon annanstans inom den.

7. Om det inom en verksamhet förekommer eller kan förekomma flera far-

liga ämnen som anges i denna bilaga i mängder som understiger de gräns-
mängder som anges för varje ämne ska en summering göras för att fastställa
om verksamheten omfattas av bestämmelserna. Vid tillämpning av summe-
ringen ska det valda gränsvärdet alltid motsvara den aktuella klassificeringen.
Summeringen görs enligt formeln

Σqx/Qx=q1/Q1+q2/Q2+....+qn/Qn där qx

betecknar den förekommande mängden farligt ämne x för ⬝ämne 1⬝ t.o.m.
⬝ämne n⬝ i förteckningarna över ämne och kategorier av ämnen i denna bilaga
och Qx betecknar den i denna bilaga angivna gränsmängden för respektive
ämne eller kategori av ämnen. Denna formel tillämpas för:

background image

8

SFS 2015:236

a) summering av farliga ämnen som är förtecknade i Del 2 och som ingår i

akut toxicitet kategori 1, 2 eller 3 (via inhalation) eller STOT SE kategori 1,
tillsammans med farliga ämnen som ingår i avsnitt H: posterna H1 till H3 i
Del 1,

b) summering av farliga ämnen som är förtecknade i Del 2 och som är ex-

plosiva ämnen, blandningar eller föremål, brandfarliga gaser, brandfarliga ae-
rosoler, oxiderande gaser, brandfarliga vätskor, självreagerande ämnen och
blandningar, organiska peroxider, pyrofora vätskor och fasta ämnen, oxide-
rande vätskor och fasta ämnen tillsammans med de farliga ämnen som ingår i
avsnitt P posterna P1 till P8 i Del 1, och

c) summering av farliga ämnen som anges i Del 2 och som ingår i farliga

för vattenmiljön, akut kategori 1, kronisk kategori 1 eller kronisk kategori 2
tillsammans med de farliga ämnen som ingår i avsnitt E posterna E1 och E2 i
Del 1.

Om någon av summorna under a, b eller c är lika med eller större än ett (1)

ska verksamheten omfattas av bestämmelserna.

Del 1 � Kategorier av farliga ämnen

I denna del anges farokategorier i tabeller i avsnitt H, P, E och O. Efter tabel-
len i avsnitt P finns anmärkningar till de olika punkterna i tabellen.

Avsnitt H � Hälsofaror

Farokategori enligt förordning (EG)
1272/2008

Krav för
lägre nivå
(ton)

Krav för
högre nivå
(ton)

H1 Akut toxicitet, kategori 1, alla expone-
ringsvägar

5

20

H2 Akut toxicitet
� kategori 2, alla exponeringsvägar
� kategori 3, exponeringsväg via inhalation,
eller
� kategori 3, exponeringsväg via oralt intag
(H 301) i de fall då ämnena inte kan klassifi-
ceras vare sig utgående från akut toxicitet vid
inhalation eller akut toxicitet vid dermalt upp-
tag, exempelvis på grund av att det inte före-
ligger entydiga uppgifter om toxicitet vid in-
halation eller dermalt upptag.

50

200

H3 STOT specifik organtoxicitet � enstaka
exponering STOT SE kategori 1

50

200

background image

9

SFS 2015:236

Avsnitt P � Fysikaliska faror

Farokategori enligt förordning (EG)
1272/2008

Krav för
lägre nivå
(ton)

Krav för
högre nivå
(ton)

P1a Explosiva ämnen, blandningar och före-
mål
� Instabilt explosivt ämne, blandning eller
föremål,
� Explosiva ämnen, blandningar och föremål,
riskgrupp 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6, eller
� ämnen eller blandningar som har explosiva
egenskaper enligt metod A.14 i förordning
(EG) nr 440/2008 och inte tillhör faroklas-
serna Organiska peroxider eller Självreaktiva
ämnen och blandningar.

10

50

P1b Explosiva ämnen, blandningar och före-
mål
Explosiva ämnen, blandningar och föremål,
riskgrupp 1.4.

50

200

P2 Brandfarliga gaser
Brandfarliga gaser kategori 1 eller 2

10

50

P3a Brandfarliga aerosoler
⬝Brandfarliga⬝ aerosoler kategori 1 eller 2
som innehåller brandfarliga gaser kategori 1
eller 2, eller brandfarliga vätskor kategori 1

150

(netto)

500

(netto)

P3b Brandfarliga aerosoler
⬝Brandfarliga⬝ aerosoler kategori 1 eller 2
som varken innehåller brandfarliga gaser kate-
gori 1 eller 2, eller brandfarliga vätskor kate-
gori 1

5 000

(netto)

50 000

(netto)

P4 Oxiderande gaser
Oxiderande gaser kategori 1

50

200

P5a Brandfarliga vätskor
� Brandfarliga vätskor, kategori 1,
� Brandfarliga vätskor i kategori 2 eller 3 som
hålls vid en temperatur över sin kokpunkt,
eller
� andra vätskor med flampunkt

�a� 60°C som

hålls vid en temperatur över sin kokpunkt.

10

50

P5b Brandfarliga vätskor
� Brandfarliga vätskor i kategori 2 eller 3 där
särskilda processförhållanden, såsom högt
tryck eller hög temperatur, kan ge upphov till
fara för allvarlig olyckshändelse, eller
� andra vätskor med flampunkt

�a� 60°C där

särskilda processförhållanden, såsom högt
tryck eller hög temperatur, kan ge upphov till
fara för allvarlig olyckshändelse.

50

200

background image

10

SFS 2015:236

Anmärkning till punkten P1a tredje strecksatsen: Testning av explosiva

egenskaper hos ämnen och blandningar behövs bara om den screening som
görs enligt bilaga 6 del III i FN:s rekommendationer om transport av farligt
gods, Manual of Tests and Criteria, visar att ämnet eller blandningen kan ha
explosiva egenskaper. Mer vägledning om när testning inte behövs finns i be-
skrivningen av metoden A.14 i förordning (EG) nr 440/2008 om testmetoder
enligt förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkän-
nande och begränsning av kemikalier (Reach), i lydelsen enligt kommissio-
nens förordning (EU) nr 900/2014.

Anmärkning till punkterna P1a och P1b: Faroklassen Explosiva ämnen,

blandningar och föremål inbegriper explosiva föremål enligt avsnitt 2.1. i bi-
laga I till förordning (EG) nr 1272/2008, i lydelsen enligt kommissionens för-
ordning (EU) nr 1297/2014. För föremål som innehåller explosiva ämnen el-
ler blandningar är det ämnets eller blandningens mängd som ska gälla, om
den är känd. Om mängden inte är känd, ska hela föremålet betraktas som ex-
plosivt.

Anmärkning till punkten P1b: Om explosiva ämnen, blandningar och före-

mål i riskgrupp 1.4 packas upp eller omförpackas, ska de tilldelas posten P1a,
utom om det kan visas att faran fortfarande ingår i riskgrupp 1.4 i förordning
(EG) nr 1272/2008, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr
1297/2014.

Anmärkning till punkterna P3a och P3b: Brandfarliga aerosoler klassifice-

ras i enlighet med direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas
lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare, i lydelsen enligt

P5c Brandfarliga vätskor
Brandfarliga vätskor, kategori 2 eller 3, som
inte omfattas av P5a och P5b

5 000

50 000

P6a Självreaktiva ämnen och blandningar och
Organiska peroxider
� Självreaktiva ämnen och blandningar, typ A
eller B, eller
� Organiska peroxider, typ A eller B

10

50

P6b Självreaktiva ämnen och blandningar och
Organiska peroxider
� Självreaktiva ämnen och blandningar, typ C,
D, E eller F, eller
� Organiska peroxider, typ C, D, E eller F

50

200

P7 Pyrofora vätskor och fasta ämnen
� Pyrofora vätskor, kategori 1, eller
� Pyrofora fasta ämnen kategori 1

50

200

P8 Oxiderande vätskor och fasta ämnen
� Oxiderande vätskor, kategori 1, 2 eller 3,
eller
� Oxiderande fasta ämnen, kategori 1, 2 eller
3

50

200

Farokategori enligt förordning (EG)
1272/2008

Krav för
lägre nivå
(ton)

Krav för
högre nivå
(ton)

background image

11

SFS 2015:236

kommissionens direktiv 2013/10/EU. ⬝Extremt brandfarliga⬝ och ⬝brandfar-
liga aerosoler⬝ enligt samma direktiv motsvarar ⬝brandfarliga aerosoler kate-
gori 1⬝ respektive ⬝brandfarliga aerosoler kategori 2⬝ i förordning (EG)
nr 1272/2008, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 1297/
2014.

Anmärkning till punkten P3b: När denna post används måste det finnas do-

kumentation på att aerosolbehållaren inte innehåller brandfarlig gas i kategori
1 eller 2, eller brandfarlig vätska i kategori 1.

Anmärkning till punkten P5a tredje strecksatsen och P5b andra strecksat-

sen: Vid klassificering av brandfarliga vätskor gäller enligt punkt 2.6.4.5 i bi-
laga I till förordning (EG) nr 1272/2008, i lydelsen enligt kommissionens för-
ordning (EU) nr 1297/2014, att vätskor med en flampunkt över 35°C inte be-
höver klassificeras i kategori 3 om negativa resultat har erhållits vid testet för
underhåll av förbränning L.2, del III, avsnitt 32 i FN:s rekommendationer om
transport av farligt gods, Manual of Tests and Criteria. Detta gäller dock inte
under förhöjda förhållanden såsom hög temperatur eller högt tryck. Därför
omfattas dessa vätskor av P5a eller P5b.

Avsnitt E � Miljöfarlighet

Avsnitt O � Andra faror

Farokategori enligt förordning (EG)
1272/2008

Krav för
lägre nivå
(ton)

Krav för
högre nivå
(ton)

E1 Farligt för vattenmiljön i kategorin akut 1
eller kronisk 1

100

200

E2 Farligt för vattenmiljön i kategorin
kronisk 2

200

500

Farokategori enligt förordning (EG)
1272/2008

Krav för
lägre nivå
(ton)

Krav för
högre nivå
(ton)

O1 �mnen eller blandningar med faro-
angivelse EUH014

100

500

O2 �mnen och blandningar som vid kontakt
med vatten utvecklar brandfarliga gaser kate-
gori 1

100

500

O3 �mnen eller blandningar med faro-
angivelse EUH029

50

200

background image

12

SFS 2015:236

Del 2 � Namngivna farliga ämnen

I denna del anges farliga ämnen i en tabell. Efter tabellen finns anmärkningar
till de olika punkterna i tabellen.

Farliga ämnen

Krav för
lägre nivå
(ton)

Krav för
högre nivå
(ton)

1. Ammoniumnitrat (gödselmedel med själv-
underhållande sönderfall)

5 000

10 000

2. Ammoniumnitrat (gödselkvalitet)

1 250

5 000

3. Ammoniumnitrat (teknisk kvalitet)

350

2 500

4. Ammoniumnitrat (material som inte upp-
fyller specifikationerna och gödselmedel som
inte uppfyller kraven i detonationsprovet)

10

50

5. Kaliumnitrat (gödselmedel i pellet- eller
granulatform)

5 000

10 000

6. Kaliumnitrat (gödselmedel i kristallform)

1 250

5 000

7. Arsenikpentoxid, arsenik(V)syra och/eller
dess salter med CAS-nummer 1303-28-2

1

2

8. Arseniktrioxid, arsenik(III)syrlighet och/
eller dess salter med CAS-nummer 1327-53-3

0,1

9. Brom med CAS-nummer 7726-95-6

20

100

10. Klor med CAS-nummer 7782-50-5

10

25

11. Nickelföreningar i inhalerbar pulverform
(nickelmonoxid, nickeldioxid, nickelsulfid,
trinickeldisulfid, dinickeltrioxid)

1

12. Etylenimin med CAS-nummer 151-56-4

10

20

13. Fluor med CAS-nummer 7782-41-4

10

20

14. Formaldehyd (koncentration

�a� 90 %) med

CAS-nummer 50-00-0

5

50

15. Väte med CAS-nummer 1333-74-0

5

50

16. Väteklorid (kondenserad gas) med CAS-
nummer 7647-01-0

25

250

17. Blyalkyler

5

50

18. Kondenserade brandfarliga gaser kategori
1 eller 2 (inklusive LPG) och naturgas

50

200

19. Acetylen med CAS-nummer 74-86-2

5

50

20. Etylenoxid med CAS-nummer 75-21-8

5

50

21. Propylenoxid med CAS-nummer 75-56-9

5

50

22. Metanol med CAS-nummer 67-56-1

500

5 000

23. 4,4' Metylenbis (2-kloranilin) och/eller
dess salter, i pulverform, med CAS-nummer
101-14-4

0,01

24. Metylisocyanat med CAS-nummer 624-
83-9

0,15

25. Syrgas med CAS-nummer 7782-44-7

200

2 000

background image

13

SFS 2015:236

26. 2,4-toluendiisocyanat med CAS-nummer
584-84-9 eller 2,6-toluendiisocyanat med
CAS-nummer 91-08-7

10

100

27. Karbonyldiklorid (fosgen) med CAS-num-
mer 75-44-5

0,3

0,75

28. Arsin (arseniktrihydrid) med CAS-num-
mer 7784-42-1

0,2

1

29. Fosfin (fosfortrihydrid) med CAS-num-
mer 7803-51-2

0,2

1

30. Svaveldiklorid med CAS-nummer 10545-
99-0

1

31. Svaveltrioxid med CAS-nummer 7446-11-
9

15

75

32. Polyklordibensofuraner och polyklordi-
bensodioxiner (inklusive TCDD) beräknade
som TCDD-ekvivalenter. Kvantiteterna av
polyklordibensofuraner och polyklordibenso-
dioxiner beräknas med hjälp av följande
faktorer:
2,3,7,8-TCDD

1

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDD

0,0003

OCDF

0,0003

0,001

Farliga ämnen

Krav för
lägre nivå
(ton)

Krav för
högre nivå
(ton)

background image

14

SFS 2015:236

33. Följande cancerframkallande ämnen eller
blandningar som innehåller följande cancer-
framkallande ämnen i halter över 5 viktpro-
cent:
� 4-aminobifenyl och/eller dess salter,
� bensotriklorid,
� benzidin och/eller dess salter,
� bis(klorometyl)eter,
� klordimetyleter,
� 1,2-dibrometan,
� dietylsulfat,
� dimetylsulfat,
� dimetylkarbamoylklorid,
� 1,2-dibrom-3-klorpropan,
� 1,2-dimetylhydrazin,
� dimetylnitrosamin,
� hexametylfosfortriamid,
� hydrazin,
� 2-naftylamin och/eller dess salter,
� 4-nitrodifenyl, och
� 1,3-propansulton

0,5

2

34. Petroleumprodukter och alternativa
bränslen
a) Bensin och nafta
b) Fotogen (inklusive flygbränslen)
c) Gasoljor (inklusive dieselbränslen, lätta
eldningsoljor och blandkomponenter för gas-
oljor)
d) Tunga eldningsoljor
e) Alternativa bränslen med samma använd-
ningsändamål och liknande egenskaper i fråga
om brand- och miljöfarlighet som de produk-
ter som avses i a�d

2 500

25 000

35. Vattenfri ammoniak med CAS-nummer
7664-41-7

50

200

36. Bortrifluorid med CAS-nummer
7637-07-2

5

20

37. Vätesulfid med CAS-nummer 7783-06-4

5

20

38. Piperidin med CAS-nummer 110-89-4

50

200

39. Bis(2-dimetylaminoetyl) (metyl)amin med
CAS-nummer 3030-47-5

50

200

40. 3-(2-etylhexyloxi)propylamin med CAS-
nummer 5397-31-9

50

200

Farliga ämnen

Krav för
lägre nivå
(ton)

Krav för
högre nivå
(ton)

background image

15

SFS 2015:236

Anmärkning till punkten 1: Detta gäller blandade/sammansatta ammonium-

nitratbaserade gödselmedel (blandade/sammansatta gödselmedel innehåller
ammoniumnitrat med fosfat och/eller pottaska) som kan undergå självunder-
hållande sönderfall i enlighet med FN:s ⬝trough test⬝ (se FN:s Manual of
Tests and Criteria, del III, punkt 38.2) och hos vilka kvävehalten på grund av
ammoniumnitrat uppgår till

� mellan 15,75 och 24,5 viktprocent, och vilka antingen innehåller sam-

manlagt högst 0,4 % brännbara/organiska material eller uppfyller kraven i bi-
laga III-2 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av
den 13 oktober 2003 om gödselmedel, i lydelsen enligt kommissionens för-
ordning (EU) nr 1257/2014 (15,75 viktprocent kväve på grund av att ammo-
niumnitratet motsvarar 45 % ammoniumnitrat och 24,5 viktprocent kväve på
grund av att ammoniumnitratet motsvarar 70 % ammoniumnitrat), eller

� 15,75 viktprocent eller mindre utan begränsning för brännbart material.
Anmärkning till punkten 2: Detta gäller enkla ammoniumnitratbaserade

gödselmedel och ammoniumnitratbaserade blandade/sammansatta gödsel-
medel som uppfyller kraven i bilaga III-2 till förordning (EG) nr 2003/2003, i
i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 1257/2014, och där kvä-
vehalten på grund av ammoniumnitrat

� överstiger 24,5 viktprocent, med undantag för blandningar av enkla am-

moniumnitratbaserade gödselmedel med dolomit, kalksten och/eller kalcium-
karbonat med en renhetsgrad på minst 90 %,

� överstiger 15,75 viktprocent för blandningar av ammoniumnitrat och am-

moniumsulfat, eller

� överstiger 28 viktprocent för blandningar av enkla ammoniumnitratbase-

rade gödselmedel med dolomit, kalksten och/eller kalciumkarbonat med en

41. Blandningar av natriumhypoklorit som
klassificeras som farliga för vattenmiljön akut
kategori 1 [H400] som innehåller mindre än
5 % aktivt klor och inte hänförts till någon av
de övriga farokategorierna i Del 1.

200

500

42. Propylamin med CAS-nummer 107-10-8

500

2 000

43. Tert-butylakrylat med CAS-nummer
1663-39-4

200

500

44. 2-metyl-3-butenenitril med CAS-nummer
16529-56-9

500

2 000

45. Tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5,tiadiazin-2-
tion (Dazomet) med CAS-nummer 533-74-4

100

200

46. Metylakrylat med CAS-nummer 96-33-3

500

2 000

47. 3-metylpyridin med CAS-nummer 108-
99-6

500

2 000

48. 1-brom-3-klorpropan med CAS-nummer
109-70-6

500

2 000

Farliga ämnen

Krav för
lägre nivå
(ton)

Krav för
högre nivå
(ton)

background image

16

SFS 2015:236

renhetsgrad på minst 90 % (28 viktprocent kväve på grund av att ammonium-
nitratet motsvarar 80 % ammoniumnitrat).

Anmärkning till punkten 3: Detta gäller ammoniumnitrat och blandningar

av ammoniumnitrat i vilka kvävehalten på grundval av ammoniumnitrat upp-
går till

� mellan 24,5 och 28 viktprocent, och där halten av brännbara ämnen inte

överstiger 0,4 %, eller

� mer än 28 viktprocent, och där halten av brännbara ämnen inte överstiger

0,2 %.

Detta gäller också vattenlösningar med ammoniumnitrat där ammonium-

nitrathalten överstiger 80 viktprocent.

Anmärkning till punkten 4: Detta gäller
� kasserat material från tillverkningsprocessen, ammoniumnitrat och

blandningar av ammoniumnitrat, enkla ammoniumnitratbaserade gödselme-
del och blandade/sammansatta ammoniumnitratbaserade gödselmedel enligt
anmärkningen till punkterna 2 och 3 som returneras eller har returnerats från
slutanvändaren till en tillverkare, en anläggning för tillfällig lagring eller upp-
arbetning för att omarbetas, återvinnas eller behandlas för säker användning
eftersom de inte längre uppfyller kraven i anmärkningen till punkterna 2 och
3, eller

� gödselmedel enligt anmärkningen till punkten 1 första strecksatsen, och

anmärkningen till punkten 2 som inte uppfyller kraven i bilaga III-2 till för-
ordning (EG) nr 2003/2003, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU)
nr 1257/2014.

Anmärkning till punkterna 5 och 6: Detta gäller gödselmedel som är sam-

mansatta och baserade på kaliumnitrat och som har samma farliga egenskaper
som rent kaliumnitrat.

Anmärkning till punkten 18: Vid tillämpningen av Del 2 får uppgraderad

biogas klassificeras under denna punkt om den har bearbetats i enlighet med
gällande normer för renad och uppgraderad biogas som garanterar en kvalitet
som är likvärdig med kvaliteten på naturgas, inklusive vad metaninnehållet
beträffar, och där syrehalten uppgår till högst 1 %.

Anmärkning till punkten 32: Bokstavsbeteckningarna i punkten avser föl-

jande. T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa.

Anmärkning till punkten 41: Detta gäller under förutsättning att bland-

ningen inte skulle klassificeras som farlig för vattenmiljön akut kategori 1
[H400] om den inte innehöll natriumhypoklorit.

background image

17

SFS 2015:236

Bilaga 2

Verksamhetsutövarens säkerhetsledningssystem

Vid genomförandet av verksamhetsutövarens säkerhetsledningssystem ska
följande beaktas.

1. Säkerhetsledningssystemet ska vara proportionerligt mot farorna, de in-

dustriella aktiviteterna och organisationens komplexitet och ska grunda sig på
en bedömning av riskerna. Säkerhetsledningssystemet bör omfatta den del av
det allmänna ledningssystemet som inbegriper organisationsplanen, ansvars-
fördelningen, rutiner, förfaranden, metoder och resurser för att fastställa och
genomföra handlingsprogrammet.

2. Säkerhetsledningssystemet ska omfatta följande punkter.
a) Organisation och personal � roll- och ansvarsfördelning för anställda

som deltar i hanteringen av risker för allvarliga kemikalieolyckor, på alla ni-
våer i organisationen, tillsammans med de åtgärder som vidtagits för att öka
medvetenheten om att det behövs ständiga förbättringar. Utbildningsbehoven
för dessa anställda och utbildningens upplägg. Deltagande av anställda och
underleverantörers personal som arbetar inom verksamheten och som har be-
tydelse ur säkerhetssynvinkel.

b) Identifiering och bedömning av riskerna för allvarliga kemikalieolyckor

� beslut om och införande av förfaranden för systematisk identifiering av
dessa risker vid normal och onormal drift, inbegripet i förekommande fall
verksamhet som lagts ut på underleverantörer, samt bedömning av sannolik-
heten för att en olyckshändelse inträffar och hur allvarlig den kan bli.

c) Styrning � beslut om och införande av förfaranden och instruktioner för

säker drift, inbegripet underhåll av anläggningen, processer och utrustning,
och för larmrutiner och tillfälliga driftsavbrott. Hänsyn ska då tas till tillgäng-
lig information om bästa praxis för övervakning och kontroll, i syfte att
minska risken för systemfel. Styrning och kontroll av de risker som är för-
knippade med stigande ålder på den utrustning som installerats i en verksam-
het samt med korrosion, kartläggning av verksamhetens utrustning, strategi
och metodologi för övervakning och kontroll av utrustningens skick, lämpliga
uppföljningsåtgärder och eventuella nödvändiga motåtgärder.

d) Hantering av ändringar � beslut om och införande av förfaranden för att

planera ändringar av eller konstruktion av nya anläggningar, processer eller
lager.

e) Planering inför nödsituationer � beslut om och genomförande av förfa-

randen för att identifiera förutsebara nödsituationer genom systematisk ana-
lys, i syfte att utarbeta, testa och granska planerna för räddningsinsatser vid
sådana nödsituationer och ge särskild utbildning till den berörda personalen.
Denna utbildning ska ges till all personal som arbetar inom verksamheten,
även underleverantörers berörda personal.

f) Resultatuppföljning � beslut om och genomförande av förfaranden för

att kontinuerligt utvärdera efterlevnaden av målen med verksamhetsutövarens
handlingsprogram inklusive säkerhetsledningssystem, samt mekanismerna
för tillsyn och korrigerande åtgärder om det förekommer brister. Förfaran-
dena ska inbegripa verksamhetsutövarens rutiner för anmälan av allvarliga
kemikalieolyckor eller händelser som kunde ha lett till en olyckshändelse,
särskilt då det brustit i skyddsåtgärderna, undersökningar av dessa och upp-
följningen utifrån tidigare lärdomar. Förfarandena ska också inbegripa resul-

background image

18

SFS 2015:236

tatindikatorer såsom resultatindikatorer för säkerhet och andra relevanta indi-
katorer.

g) Granskning och uppdatering � beslut om och införande av förfaranden

för periodisk systematisk bedömning av handlingsprogrammet inklusive
säkerhetsledningssystemets effektivitet och lämplighet, dokumenterad
granskning av strategins och säkerhetsledningssystemets resultat och högsta
ledningens uppdatering av säkerhetsledningssystemet, inklusive övervägan-
den av och införande av nödvändiga ändringar enligt resultatet av gransk-
ningen och uppdateringen.

background image

19

SFS 2015:236

Bilaga 3

Det minimum av uppgifter och information som ska beaktas i
säkerhetsrapporten

En säkerhetsrapport ska innehålla följande.

1. Information om hur verksamhetens ledningssystem och organisation är

utformade för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor innehållande de delar
som anges i bilaga 2.

2. Beskrivning av verksamhetens omgivning som ska innehålla
a) Beskrivning av verksamheten och dess omgivning, inbegripet geogra-

fiskt läge, meteorologiska, geologiska och hydrologiska uppgifter samt, i fö-
rekommande fall, historik.

b) Identifiering av anläggningar och annan aktivitet vid verksamheten som

kan ge upphov till en allvarlig kemikalieolycka.

c) Utgående från tillgängliga uppgifter, identifiering av närliggande verk-

samheter liksom andra verksamhetsplatser, som faller utanför tillämpnings-
området för lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följ-
derna av allvarliga kemikalieolyckor, områden och projekt som skulle kunna
vara källa till eller öka risken för eller följderna av en allvarlig kemikalie-
olycka och av påverkan på omgivningen.

d) Beskrivning av de områden där en allvarlig kemikalieolycka kan in-

träffa.

3. Beskrivning av anläggningen som ska innehålla
a) Beskrivning av den huvudsakliga hanteringen och produktionen vid de

delar av verksamheten som har betydelse ur säkerhetssynpunkt, riskkällor för
allvarliga kemikalieolyckor och de omständigheter under vilka en allvarlig
kemikalieolycka kan inträffa, tillsammans med en beskrivning av de förebyg-
gande åtgärder som har vidtagits.

b) Beskrivning av processerna, särskilt förfaringssätten varvid i förekom-

mande fall hänsyn ska tas till uppgifter som finns att tillgå om bästa praxis.

c) Beskrivning av farliga ämnen innehållande
i) Förteckning över farliga ämnen, som omfattar identifiering av farliga

ämnen (kemisk beteckning, CAS-nummer och beteckning enligt IUPAC:s no-
menklatur), och maximal kvantitet av det ämne eller de ämnen som förekom-
mer eller kan förekomma.

ii) Fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper och angivande av

farorna, både omedelbara och på sikt, för människors hälsa och miljön.

iii) Fysikaliskt eller kemiskt beteende under normala användningsförhål-

landen eller förhållanden vid vilka olyckor kan förutses.

4. Identifiering och analys av olycksrisker samt förebyggande åtgärder som

ska innehålla

a) En detaljerad beskrivning av möjliga scenarier för allvarliga kemikalie-

olyckor och sannolikheten för sådana eller omständigheterna under vilka de
kan inträffa, inbegripet en sammanställning av sådana händelser som kan ut-
lösa vart och ett av dessa scenarier, oavsett om orsakerna finns inom eller
utanför anläggningen, särskilt

i) driftsrelaterade orsaker,
ii) yttre orsaker, exempelvis med anknytning till verksamheter, verksam-

hetsplatser som faller utanför tillämpningsområdet för lagen (1999:381) om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie-

background image

20

SFS 2015:236

olyckor, områden och projekt som skulle kunna ge upphov till eller öka risken
för eller följderna av en allvarlig kemikalieolycka,

iii) naturliga orsaker, exempelvis jordbävningar eller översvämningar.
b) En bedömning av hur omfattande och svåra följderna av de identifierade

allvarliga kemikalieolyckorna skulle kunna bli, inbegripet kartor, bilder eller,
när det är lämpligt, motsvarande beskrivningar som visar de områden som
sannolikt kan komma att påverkas av sådana olyckshändelser som inträffar i
verksamheten.

c) En granskning av tidigare olyckor och tillbud med samma ämnen och

processer, överväganden om lärdomar från dessa och en uttrycklig hänvisning
till specifika åtgärder som har vidtagits för att förebygga sådana olyckor.

d) En beskrivning av tekniska parametrar och den utrustning som används

för att garantera anläggningens säkerhet.

5. Skyddsåtgärder och insatser för att begränsa följderna av en allvarlig ke-

mikalieolycka som ska innehålla

a) Beskrivning av den utrustning som har installerats vid anläggningen för

att begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människors hälsa
och miljön, inklusive exempelvis system för detektion/skydd, tekniska anord-
ningar för att begränsa storleken på oavsiktliga utsläpp, inklusive vattensprej,
ångskärmar, catch pots för nödfall eller uppsamlingskärl, avstängningsventi-
ler, system för inertering, uppsamling av brandsläckningsvatten.

b) Organisation för alarmering och räddningsinsatser.
c) Beskrivning av tillgängliga interna och externa resurser.
d) Beskrivning av eventuella tekniska och icke-tekniska åtgärder av rele-

vans för att minska konsekvenserna av en allvarlig kemikalieolycka.

background image

21

SFS 2015:236

Bilaga 4

Upplysningar som ska lämnas till allmänheten

DEL 1

Alla verksamheter som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att före-
bygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska lämna föl-
jande upplysningar.

1. Verksamhetsutövarens namn eller firmanamn samt fullständig adress till

den berörda verksamheten.

2. En upplysning att verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgär-

der för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

3. En enkel redogörelse för aktiviteterna vid verksamheten.
4. Trivialnamnen eller, när det gäller farliga ämnen som omfattas av del 1 i

bilaga 1, de generiska benämningarna eller faroklassificeringarna för de rele-
vanta farliga ämnen som förekommer vid verksamheten och som kan orsaka
en allvarlig kemikalieolycka, med uppgifter om deras viktigaste farliga egen-
skaper i enkla ordalag.

5. Allmän information om hur den berörda allmänheten kommer att varnas

tillsammans med adekvat information om hur man lämpligen bör agera om en
allvarlig kemikalieolycka inträffar eller vägledning om var sådan information
finns att tillgå i elektronisk form.

6. Datum för senaste tillsynsbesök eller hänvisning till var sådan informa-

tion finns att tillgå i elektronisk form, samt upplysningar om var det går att på
begäran få mer ingående uppgifter om tillsynen eller den berörda tillsynspla-
nen.

7. Uppgifter om var det går att få ytterligare information.

DEL 2

Verksamheter på den högre kravnivån ska lämna följande upplysningar ut-
över den information som anges i del 1 av denna bilaga.

1. Allmänna upplysningar om vilken fara för allvarliga kemikalieolyckor

som kan finnas, inbegripet möjliga följder av dessa olyckor för människors
hälsa och miljön och en sammanfattning av de viktigaste typerna av scenarier
för allvarliga olyckshändelser och de åtgärder som vidtas för att hantera dem.

2. En bekräftelse på att verksamhetsutövaren är skyldig att vidta lämpliga

åtgärder inom verksamhetens område och särskilt skyldigheten att kontakta
räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och
i så hög grad som möjligt begränsa följderna av dem.

3. Lämplig information ur den externa planen för räddningsinsatser som ut-

arbetats för att hantera de olycksföljder som uppstår utanför platsen. Informa-
tionen bör innehålla en uppmaning om att alla eventuella instruktioner och
order från räddningstjänsten ska följas vid en olyckshändelse.

4. Där det är tillämpligt en angivelse av huruvida verksamheten ligger nära

en annan medlemsstats territorium och därmed vilken risk som finns för att en
allvarlig olyckshändelse har gränsöverskridande följder, enligt konventionen
från FN:s ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) om gränsöverskri-
dande konsekvenser av industriolyckor.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015