SFS 2015:237 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

150237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 23 april 2015.

Regeringen föreskriver

1 att 8�11 §§ och bilagan till förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande ly-
delse.

8 §

2

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap får, inom sina ansvarsområden, meddela så-
dana föreskrifter som avses i 24 kap. 5 § första stycket 1 miljöbalken.

9 §

3

Ett exemplar av handlingarna i ett ärende om tillstånd som ska avgöras

av länsstyrelsen ska skickas till det ställe där handlingarna ska hållas tillgäng-
liga. Ett meddelande om ansökan ska skickas till den kommunala nämnden
samt till Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap.

Om länsstyrelsen har beslutat att enligt 24 kap. 7 § miljöbalken på eget ini-

tiativ ta upp frågan om omprövning av ett tillståndsbeslut, ska länsstyrelsen
underrätta den kommunala nämnden om beslutet.

10 §

4

När länsstyrelsen är tillståndsmyndighet ska besked om tid och plats

för sammanträde meddelas genom kungörelse i ortstidning. Naturvårdsverket,
Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap, sökanden och andra som har yttrat sig i ärendet ska på lämpligt sätt un-
derrättas.

Motsvarande skyldighet för mark- och miljödomstolen framgår av 22 kap.

miljöbalken.

11 §

5

Den som i en dom eller ett beslut har avgjort en fråga om tillstånd som

avses i 9 kap. 6, 6 a eller 6 b § miljöbalken ska skicka domen eller beslutet till

1. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen och den

kommunala nämnden,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgär-
der för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga äm-
nen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG, i den
ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2011:625.

3 Senaste lydelse 2011:625.

4 Senaste lydelse 2011:625.

5 Senaste lydelse 2013:262.

SFS 2015:237

Utkom från trycket
den 6 maj 2015

background image

2

SFS 2015:237

2. Statens jordbruksverk, om domen eller beslutet rör en verksamhet som

beskrivs i 2 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251), och

3. Myndigheten för samhällskydd och beredskap, om domen eller beslutet

rör en verksamhet som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att före-
bygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Om samråd har skett med någon annan myndighet i ett ärende, ska beslutet

skickas också till den myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

3

SFS 2015:237

Bilaga

6

Verksamheter och farliga ämnen

Denna bilaga innehåller en förteckning med beskrivningar av verksamheter
och åtgärder som är tillståndspliktiga enligt 5 § och en förteckning över så-
dana farliga ämnen i utsläpp som avses i 11 a §.

AVDELNING 4
VERKSAMHETER MED HANTERING AV KEMISKA �MNEN

Farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hantering som ska
tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

Denna avdelning består av Del 1 som innehåller en förteckning av särskilda
farokategorier och Del 2 som innehåller en förteckning av farliga ämnen.

Följande gäller för tillämpningen av denna avdelning.

1. I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den

16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen
och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006, i lydelsen enligt
kommissionens förordning (EU) nr 1297/2014, finns bestämmelser om klassi-
ficering och märkning av ämnen och blandningar.

2. Blandningar ska jämställas med rena ämnen förutsatt att de hålls inom de

koncentrationsgränser som på grund av ämnenas egenskaper fastställs i för-
ordning (EG) nr 1272/2008, eller dess senaste anpassning till den tekniska ut-
vecklingen, utom om en procentsammansättning eller annan beskrivning
anges specifikt.

3. Farliga ämnen som inte omfattas av förordning (EG) nr 1272/2008, i ly-

delsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 1297/2014, inklusive avfall,
men som förekommer eller sannolikt förekommer vid en verksamhet och vid
de förhållanden som råder vid verksamheten har eller sannolikt har motsva-
rande egenskaper när det gäller möjligheter att orsaka allvarliga olyckshän-
delser, ska provisoriskt hänföras till den farokategori i Del 1 som är mest ana-
log eller det farliga ämne i Del 2 som är mest analogt.

4. Om ett farligt ämne uppvisar egenskaper som medför flera klassifice-

ringar enligt förordning (EG) nr 1272/2008, i lydelsen enligt kommissionens
förordning (EU) nr 1297/2014, ska den klassificering som motsvarar den läg-
sta mängden farligt ämne gälla. I de fall ett farligt ämne omfattas av Del 1 och
även förtecknas i Del 2 ska de mängder som anges i Del 2 tillämpas.

5. Om något av de ämnen som anges i Del 2 punkterna 42�48 ingår i en

brandfarlig vätska som avses i Del 1 punkterna P5a eller P5b ska de mängder
som anges i de sistnämnda punkterna tillämpas.

6. Den mängd farligt ämne som ska beaktas vid tillämpningen av föreskrif-

terna är den maximala mängd som förekommer eller kan förekomma. Farliga
ämnen som förekommer i en verksamhet endast i mängder som är lika med
eller understiger 2 procent av den angivna mängden i Del 1 och Del 2 ska inte
tas med i beräkningen av den totala mängd som förekommer om de är place-

6 Senaste lydelse 2013:1160.

background image

4

SFS 2015:237

rade inom verksamheten så att de inte kan utlösa en allvarlig olyckshändelse
någon annanstans inom den.

7. Om det inom en verksamhet förekommer eller kan förekomma flera far-

liga ämnen som anges i denna bilaga i mängder som understiger de gräns-
mängder som anges för varje ämne ska en summering göras för att fastställa
om verksamheten omfattas av bestämmelserna. Vid tillämpning av summe-
ringen ska det valda gränsvärdet alltid motsvara den aktuella klassificeringen.
Summeringen görs enligt formeln qx/Qx=q1/Q1+q2/Q2+....+qn/Qn där qx
betecknar den förekommande mängden farligt ämne x för ⬝ämne 1⬝ t.o.m.
⬝ämne n⬝ i förteckningarna över ämne och kategorier av ämnen i denna bilaga
och Qx betecknar den i denna bilaga angivna gränsmängden för respektive
ämne eller kategori av ämnen. Denna formel tillämpas för:

a) summering av farliga ämnen som är förtecknade i Del 2 och som ingår i

akut toxicitet kategori 1, 2 eller 3 (via inhalation) eller STOT SE kategori 1,
tillsammans med farliga ämnen som ingår i avsnitt H: posterna H1 till H3 i
Del 1,

b) summering av farliga ämnen som är förtecknade i Del 2 och som är ex-

plosiva ämnen, blandningar eller föremål, brandfarliga gaser, brandfarliga
aerosoler, oxiderande gaser, brandfarliga vätskor, självreagerande ämnen och
blandningar, organiska peroxider, pyrofora vätskor och fasta ämnen, oxide-
rande vätskor och fasta ämnen tillsammans med de farliga ämnen som ingår i
avsnitt P posterna P1 till P8 i Del 1, och

c) summering av farliga ämnen som anges i Del 2 och som ingår i farliga

för vattenmiljön, akut kategori 1, kronisk kategori 1 eller kronisk kategori 2
tillsammans med de farliga ämnen som ingår i avsnitt E posterna E1 och E2 i
Del 1.

Om någon av summorna under a, b eller c är lika med eller större än ett (1)

ska verksamheten omfattas av bestämmelserna.

8. Undantaget från denna avdelning är:
a) faror som har samband med joniserande strålning som utgår från ämnen,
b) sådan hantering av farliga ämnen som omfattas av lagen (2006:263) om

transport av farligt gods och som sker utanför verksamheten,

c) transport av farliga ämnen som sker som bulklast i fartyg när transporten

sker i fartygets fasta tankar, eller farliga ämnen som används som drivmedel i
fartyg utanför de verksamheter som omfattas av lagen (1999:381) om åtgär-
der för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor,

d) transport av farliga ämnen i rörledningar utanför de verksamheter som

omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följ-
derna av allvarliga kemikalieolyckor, eller

e) militär verksamhet.
9. Om ändring i ett ämnes klassificering som avses i Del 1 medför att en

verksamhet som omfattas av denna avdelning blir tillståndspliktig gäller föl-
jande.

a) Om verksamheten påbörjats före ändringen får den trots tillståndskravet

fortsätta att bedrivas i två år från ändringen. Därefter får den bedrivas endast
om det finns tillstånd för den eller verksamhetsutövaren inom tvåårsfristen
har ansökt om tillstånd och tillståndsmyndigheten inte beslutar annat.

b) Det som sägs i a gäller inte om tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 6 a §

miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.

background image

5

SFS 2015:237

Del 1 � Kategorier av farliga ämnen

I denna del anges farokategorier i tabeller i avsnitt H, P, E och O. Efter tabel-
len i avsnitt P finns anmärkningar till de olika punkterna i tabellen.

Avsnitt H � Hälsofaror

Avsnitt P � Fysikaliska faror

Farokategori enligt förordning (EG) 1272/2008

Mängd i ton

H1 Akut toxicitet, kategori 1, alla exponeringsvägar

20

H2 Akut toxicitet
� kategori 2, alla exponeringsvägar
� kategori 3, exponeringsväg via inhalation, eller
� kategori 3, exponeringsväg via oralt intag (H 301) i de fall
då ämnena inte kan klassificeras vare sig utgående från akut
toxicitet vid inhalation eller akut toxicitet vid dermalt upp-
tag, exempelvis på grund av att det inte föreligger entydiga
uppgifter om toxicitet vid inhalation eller dermalt upptag.

200

H3 STOT specifik organtoxicitet � enstaka exponering
STOT SE kategori 1

200

Farokategori enligt förordning (EG) 1272/2008

Mängd i ton

P1a Explosiva ämnen, blandningar och föremål
� Instabilt explosivt ämne, blandning eller föremål,
� Explosiva ämnen, blandningar och föremål, riskgrupp
1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6, eller
� ämnen eller blandningar som har explosiva egenskaper
enligt metod A.14 i förordning (EG) nr 440/2008 och inte
tillhör faroklasserna Organiska peroxider eller Självreak-
tiva ämnen och blandningar.

50

P1b Explosiva ämnen, blandningar och föremål
Explosiva ämnen, blandningar och föremål, riskgrupp 1.4.

200

P2 Brandfarliga gaser
Brandfarliga gaser kategori 1 eller 2

50

P3a Brandfarliga aerosoler
⬝Brandfarliga⬝ aerosoler kategori 1 eller 2 som innehåller
brandfarliga gaser kategori 1 eller 2, eller brandfarliga
vätskor kategori 1

500

(netto)

P3b Brandfarliga aerosoler
⬝Brandfarliga⬝ aerosoler kategori 1 eller 2 som varken
innehåller brandfarliga gaser kategori 1 eller 2, eller brand-
farliga vätskor kategori 1

50 000

(netto)

P4 Oxiderande gaser
Oxiderande gaser kategori 1

200

background image

6

SFS 2015:237

Anmärkning till punkten P1a tredje strecksatsen: Testning av explosiva

egenskaper hos ämnen och blandningar behövs bara om den screening som
görs enligt bilaga 6 del III i FN:s rekommendationer om transport av farligt
gods, Manual of Tests and Criteria, visar att ämnet eller blandningen kan ha
explosiva egenskaper. Mer vägledning om när testning inte behövs finns i be-
skrivningen av metoden A.14 i förordning (EG) nr 440/2008 om testmetoder
enligt förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkän-
nande och begränsning av kemikalier (Reach), i lydelsen enligt kommissio-
nens förordning (EU) nr 900/2014.

Anmärkning till punkterna P1a och P1b: Faroklassen Explosiva ämnen,

blandningar och föremål inbegriper explosiva föremål enligt avsnitt 2.1. i bi-
laga I till förordning (EG) nr 1272/2008, i lydelsen enligt kommissionens för-
ordning (EU) nr 1297/2014. För föremål som innehåller explosiva ämnen
eller blandningar är det ämnets eller blandningens mängd som ska gälla, om
den är känd. Om mängden inte är känd, ska hela föremålet betraktas som ex-
plosivt.

P5a Brandfarliga vätskor
� Brandfarliga vätskor, kategori 1,
� Brandfarliga vätskor i kategori 2 eller 3 som hålls vid en
temperatur över sin kokpunkt, eller
� andra vätskor med flampunkt 60°C som hålls vid en
temperatur över sin kokpunkt.

50

P5b Brandfarliga vätskor
� Brandfarliga vätskor i kategori 2 eller 3 där särskilda pro-
cessförhållanden, såsom högt tryck eller hög temperatur,
kan ge upphov till fara för allvarlig olyckshändelse, eller
� andra vätskor med flampunkt 60°C där särskilda pro-
cessförhållanden, såsom högt tryck eller hög temperatur,
kan ge upphov till fara för allvarlig olyckshändelse.

200

P5c Brandfarliga vätskor
Brandfarliga vätskor, kategori 2 eller 3, som inte omfattas
av P5a och P5b

50 000

P6a Självreaktiva ämnen och blandningar och Organiska
peroxider
� Självreaktiva ämnen och blandningar, typ A eller B, eller
� Organiska peroxider, typ A eller B

50

P6b Självreaktiva ämnen och blandningar och Organiska
peroxider
� Självreaktiva ämnen och blandningar, typ C, D, E eller F,
eller
� Organiska peroxider, typ C, D, E eller F

200

P7 Pyrofora vätskor och fasta ämnen
� Pyrofora vätskor, kategori 1, eller
� Pyrofora fasta ämnen kategori 1

200

P8 Oxiderande vätskor och fasta ämnen
� Oxiderande vätskor, kategori 1, 2 eller 3, eller
� Oxiderande fasta ämnen, kategori 1, 2 eller 3

200

Farokategori enligt förordning (EG) 1272/2008

Mängd i ton

background image

7

SFS 2015:237

Anmärkning till punkten P1b: Om explosiva ämnen, blandningar och före-

mål i riskgrupp 1.4 packas upp eller omförpackas, ska de tilldelas posten P1a,
utom om det kan visas att faran fortfarande ingår i riskgrupp 1.4 i förordning
(EG) nr 1272/2008, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr
1297/2014.

Anmärkning till punkterna P3a och P3b: Brandfarliga aerosoler klassifice-

ras i enlighet med direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas
lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare, i lydelsen enligt
kommissionens direktiv 2013/10/EU. ⬝Extremt brandfarliga⬝ och ⬝brandfar-
liga aerosoler⬝ enligt samma direktiv motsvarar ⬝brandfarliga aerosoler kate-
gori 1⬝ respektive ⬝brandfarliga aerosoler kategori 2⬝ i förordning (EG)
nr 1272/2008, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 1297/2014.

Anmärkning till punkten P3b: När denna post används måste det finnas do-

kumentation på att aerosolbehållaren inte innehåller brandfarlig gas i kategori
1 eller 2, eller brandfarlig vätska i kategori 1.

Anmärkning till punkten P5a tredje strecksatsen och P5b andra strecksat-

sen: Vid klassificering av brandfarliga vätskor gäller enligt punkt 2.6.4.5 i bi-
laga I till förordning (EG) nr 1272/2008, i lydelsen enligt kommissionens för-
ordning (EU) nr 1297/2014, att vätskor med en flampunkt över 35°C inte be-
höver klassificeras i kategori 3 om negativa resultat har erhållits vid testet för
underhåll av förbränning L.2, del III, avsnitt 32 i FN:s rekommendationer om
transport av farligt gods, Manual of Tests and Criteria. Detta gäller dock inte
under förhöjda förhållanden såsom hög temperatur eller högt tryck. Därför
omfattas dessa vätskor av P5a eller P5b.

Avsnitt E � Miljöfarlighet

Avsnitt O � Andra faror

Del 2 � Namngivna farliga ämnen

I denna del anges farliga ämnen i en tabell. Efter tabellen finns anmärkningar
till de olika punkterna i tabellen.

Farokategori enligt förordning (EG) 1272/2008

Mängd i ton

E1 Farligt för vattenmiljön i kategorin akut 1 eller
kronisk 1

200

E2 Farligt för vattenmiljön i kategorin kronisk 2

500

Farokategori enligt förordning (EG) 1272/2008

Mängd i ton

O1 �mnen eller blandningar med faroangivelse EUH014

500

O2 �mnen och blandningar som vid kontakt med vatten
utvecklar brandfarliga gaser kategori 1

500

O3 �mnen eller blandningar med faroangivelse EUH029

200

Farliga ämnen

Mängd i ton

1. Ammoniumnitrat (gödselmedel med självunderhållande
sönderfall)

10 000

2. Ammoniumnitrat (gödselkvalitet)

5 000

3. Ammoniumnitrat (teknisk kvalitet)

2 500

background image

8

SFS 2015:237

4. Ammoniumnitrat (material som inte uppfyller specifika-
tionerna och gödselmedel som inte uppfyller kraven i
detonationsprovet)

50

5. Kaliumnitrat (i pellet- eller granulatform)

10 000

6. Kaliumnitrat (i kristallform)

5 000

7. Arsenikpentoxid, arsenik(V)syra och/eller dess salter
med CAS-nummer 1303-28-2

2

8. Arseniktrioxid, arsenik(III)syrlighet och/eller dess salter
med CAS-nummer 1327-53-3

0,1

9. Brom med CAS-nummer 7726-95-6

100

10. Klor med CAS-nummer 7782-50-5

25

11. Nickelföreningar i inhalerbar pulverform (nickelmon-
oxid, nickeldioxid, nickelsulfid, trinickeldisulfid, dinickel-
trioxid)

1

12. Etylenimin med CAS-nummer 151-56-4

20

13. Fluor med CAS-nummer 7782-41-4

20

14. Formaldehyd (koncentration

�a� 90 %) med CAS-

nummer 50-00-0

50

15. Väte med CAS-nummer 1333-74-0

50

16. Väteklorid (kondenserad gas) med CAS-nummer
7647-01-0

250

17. Blyalkyler

50

18. Kondenserade brandfarliga gaser kategori 1 eller 2
(inklusive LPG) och naturgas

200

19. Acetylen med CAS-nummer 74-86-2

50

20. Etylenoxid med CAS-nummer 75-21-8

50

21. Propylenoxid med CAS-nummer 75-56-9

50

22. Metanol med CAS-nummer 67-56-1

5 000

23. 4,4' Metylenbis (2-kloranilin) och/eller dess salter, i
pulverform, med CAS-nummer 101-14-4

0,01

24. Metylisocyanat med CAS-nummer 624-83-9

0,15

25. Syrgas med CAS-nummer 7782-44-7

2 000

26. 2,4-toluendiisocyanat med CAS-nummer 584-84-9
eller 2,6-toluendiisocyanat med CAS-nummer 91-08-7

100

27. Karbonyldiklorid (fosgen) med CAS-nummer 75-44-5

0,75

28. Arsin (arseniktrihydrid) med CAS-nummer 7784-42-1

1

29. Fosfin (fosfortrihydrid) med CAS-nummer 7803-51-2

1

30. Svaveldiklorid med CAS-nummer 10545-99-0

1

31. Svaveltrioxid med CAS-nummer 7446-11-9

75

Farliga ämnen

Mängd i ton

background image

9

SFS 2015:237

32. Polyklordibensofuraner och polyklordibensodioxiner
(inklusive TCDD) beräknade som TCDD-ekvivalenter.
Kvantiteterna av polyklordibensofuraner och polyklordi-
bensodioxiner beräknas med hjälp av följande faktorer:
2,3,7,8-TCDD

1

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDD

0,0003

OCDF

0,0003

0,001

33. Följande cancerframkallande ämnen eller blandningar
som innehåller följande cancerframkallande ämnen i halter
över 5 viktprocent:
� 4-aminobifenyl och/eller dess salter,
� bensotriklorid,
� benzidin och/eller dess salter,
� bis(klorometyl)eter,
� klordimetyleter,
� 1,2-dibrometan,
� dietylsulfat,
� dimetylsulfat,
� dimetylkarbamoylklorid,
� 1,2-dibrom-3-klorpropan,
� 1,2-dimetylhydrazin,
� dimetylnitrosamin,
� hexametylfosfortriamid,
� hydrazin,
� 2-naftylamin och/eller dess salter,
� 4-nitrodifenyl, och
� 1,3-propansulton

2

Farliga ämnen

Mängd i ton

background image

10

SFS 2015:237

Anmärkning till punkten 1: Detta gäller blandade/sammansatta ammonium-

nitratbaserade gödselmedel (blandade/sammansatta gödselmedel innehåller
ammoniumnitrat med fosfat och/eller pottaska) som kan undergå självunder-
hållande sönderfall i enlighet med FN:s ⬝trough test⬝ (se FN:s Manual of
Tests and Criteria, del III, punkt 38.2) och hos vilka kvävehalten på grund av
ammoniumnitrat uppgår till

� mellan 15,75 och 24,5 viktprocent, och vilka antingen innehåller sam-

manlagt högst 0,4 % brännbara/organiska material eller uppfyller kraven i bi-
laga III-2 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 av
den 13 oktober 2003 om gödselmedel, i lydelsen enligt kommissionens för-
ordning (EU) nr 1257/2014 (15,75 viktprocent kväve på grund av att ammoni-
umnitratet motsvarar 45 % ammoniumnitrat och 24,5 viktprocent kväve på
grund av att ammoniumnitratet motsvarar 70 % ammoniumnitrat), eller

� 15,75 viktprocent eller mindre utan begränsning för brännbart material.
Anmärkning till punkten 2: Detta gäller enkla ammoniumnitratbaserade

gödselmedel och ammoniumnitratbaserade blandade/sammansatta gödselme-
del som uppfyller kraven i bilaga III-2 till förordning (EG) nr 2003/2003, i ly-

34. Petroleumprodukter och alternativa bränslen
a) Bensin och nafta
b) Fotogen (inklusive flygbränslen)
c) Gasoljor (inklusive dieselbränslen, lätta eldningsoljor
och blandkomponenter för gasoljor)
d) Tunga eldningsoljor
e) Alternativa bränslen med samma användningsändamål
och liknande egenskaper i fråga om brand- och miljöfarlig-
het som de produkter som avses i a�d

25 000

35. Vattenfri ammoniak med CAS-nummer 7664-41-7

200

36. Bortrifluorid med CAS-nummer 7637-07-2

20

37. Vätesulfid med CAS-nummer 7783-06-4

20

38. Piperidin med CAS-nummer 110-89-4

200

39. Bis(2-dimetylaminoetyl) (metyl)amin med CAS-num-
mer 3030-47-5

200

40. 3-(2-etylhexyloxi)propylamin med CAS-nummer
5397-31-9

200

41. Blandningar av natriumhypoklorit som klassificeras
som farliga för vattenmiljön akut kategori 1 [H400] som
innehåller mindre än 5 % aktivt klor och inte hänförts till
någon av de övriga farokategorierna i Del 1.

500

42. Propylamin med CAS-nummer 107-10-8

2 000

43. Tert-butylakrylat med CAS-nummer 1663-39-4

500

44. 2-metyl-3-butenenitril med CAS-nummer 16529-56-9

2 000

45. Tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5,tiadiazin-2-tion (Dazo-
met) med CAS-nummer 533-74-4

200

46. Metylakrylat med CAS-nummer 96-33-3

2 000

47. 3-metylpyridin med CAS-nummer 108-99-6

2 000

48. 1-brom-3-klorpropan med CAS-nummer 109-70-6

2 000

Farliga ämnen

Mängd i ton

background image

11

SFS 2015:237

delsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 1257/2014, och där kväve-
halten på grund av ammoniumnitrat

� överstiger 24,5 viktprocent, med undantag för blandningar av enkla am-

moniumnitratbaserade gödselmedel med dolomit, kalksten och/eller kalcium-
karbonat med en renhetsgrad på minst 90 %,

� överstiger 15,75 viktprocent för blandningar av ammoniumnitrat och am-

moniumsulfat, eller

� överstiger 28 viktprocent för blandningar av enkla ammoniumnitratbase-

rade gödselmedel med dolomit, kalksten och/eller kalciumkarbonat med en
renhetsgrad på minst 90 % (28 viktprocent kväve på grund av att ammonium-
nitratet motsvarar 80 % ammoniumnitrat).

Anmärkning till punkten 3: Detta gäller ammoniumnitrat och blandningar

av ammoniumnitrat i vilka kvävehalten på grundval av ammoniumnitrat upp-
går till

� mellan 24,5 och 28 viktprocent, och där halten av brännbara ämnen inte

överstiger 0,4 %, eller

� mer än 28 viktprocent, och där halten av brännbara ämnen inte överstiger

0,2 %.

Detta gäller också vattenlösningar med ammoniumnitrat där ammoniumni-

trathalten överstiger 80 viktprocent.

Anmärkning till punkten 4: Detta gäller
� kasserat material från tillverkningsprocessen, ammoniumnitrat och

blandningar av ammoniumnitrat, enkla ammoniumnitratbaserade gödselme-
del och blandade/sammansatta ammoniumnitratbaserade gödselmedel enligt
anmärkningen till punkterna 2 och 3 som returneras eller har returnerats från
slutanvändaren till en tillverkare, en anläggning för tillfällig lagring eller upp-
arbetning för att omarbetas, återvinnas eller behandlas för säker användning
eftersom de inte längre uppfyller kraven i anmärkningen till punkterna 2 och
3, eller

� gödselmedel enligt anmärkningen till punkten 1 första strecksatsen, och

anmärkningen till punkten 2 som inte uppfyller kraven i bilaga III-2 till för-
ordning (EG) nr 2003/2003, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU)
nr 1257/2014.

Anmärkning till punkterna 5 och 6: Detta gäller gödselmedel som är sam-

mansatta och baserade på kaliumnitrat och som har samma farliga egenskaper
som rent kaliumnitrat.

Anmärkning till punkten 18: Vid tillämpningen av Del 2 får uppgraderad

biogas klassificeras under denna punkt om den har bearbetats i enlighet med
gällande normer för renad och uppgraderad biogas som garanterar en kvalitet
som är likvärdig med kvaliteten på naturgas, inklusive vad metaninnehållet
beträffar, och där syrehalten uppgår till högst 1 %.

Anmärkning till punkten 32: Bokstavsbeteckningarna i punkten avser föl-

jande. T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa.

Anmärkning till punkten 41: Detta gäller under förutsättning att bland-

ningen inte skulle klassificeras som farlig för vattenmiljön akut kategori 1
[H400] om den inte innehöll natriumhypoklorit.

AVDELNING 5
VERKSAMHETER MED UTSL�PP AV FARLIGA �MNEN

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015