SFS 2015:238 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

150238.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:OJKBHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:OJKBHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:OJKBHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:OJKBHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:OJKBHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:OJKBHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:OJKBHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:OJKBHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:OJKBHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OJKBHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:OJKBHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:OJKBHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:OJKBHD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:OJKBHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OJKBHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i milj�tillsynsf�rordningen (2011:13);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 april 2015.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 kap. 29 � och 3 kap. 8 � milj�tillsynsf�rord-</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen (2011:13) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsen har ansvar f�r tillsynen i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. verksamheter som �r tillst�ndspliktiga enligt milj�pr�vningsf�rord-</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ningen (2013:251) och bilagan till f�rordningen (1998:899) om milj�farlig<br/>verksamhet och h�lsoskydd, utom den tillsyn som omfattas av </p> <p style="position:absolute;top:435px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">a) Str�ls�kerhetsmyndighetens ansvar enligt 26 �, eller<br/>b) Sveriges geologiska unders�knings ansvar enligt 26 a �,<br/>2. vattenverksamheter, utom s�dana vattent�kter som omfattas av till-</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">st�ndsplikt som kommunen har f�reskrivit enligt 9 kap. 10 � milj�balken,</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. f�roreningsskador enligt 10 kap. 1 � f�rsta stycket milj�balken orsakade</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">av en verksamhet som i milj�pr�vningsf�rordningen (2013:251) �r beskriven<br/>som en tillst�ndspliktig verksamhet och</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">a) �r i drift, eller<br/>b) har upph�rt efter den 30 juni 1969, om tillsynen vid tidpunkten f�r verk-</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">samhetens upph�rande inte hade �verl�tits till kommunen, och</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. andra milj�skador enligt 10 kap. 1 � milj�balken orsakade av en verk-</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">samhet eller �tg�rd som l�nsstyrelsen har tillsynsansvar f�r. </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsen f�r �verl�ta uppgiften att ut�va tillsyn enligt f�rsta stycket �t</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">en kommunal n�mnd enligt 1 kap. 19 och 20 ��.</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsens ansvar f�r s�dan tillsyn som avses i lagen (1999:381) om �t-</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">g�rder f�r att f�rebygga och begr�nsa f�ljderna av allvarliga kemikalie-<br/>olyckor regleras s�rskilt i den lagen.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:783px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:781px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap ska ge tillsynsv�gled-</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ning i fr�gor om milj�farliga verksamheter enligt 9 kap. milj�balken i de fall<br/>fr�gorna regleras i</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. lagen (1999:381) om �tg�rder f�r att f�rebygga och begr�nsa f�ljderna</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av allvarliga kemikalieolyckor,</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2014:430.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2013:322.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:238</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 maj 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:238</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. f�rordningen (2015:236) om �tg�rder f�r att f�rebygga och begr�nsa</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�ljderna av allvarliga kemikalieolyckor, eller</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. best�mmelser om f�rebyggande och hantering av allvarliga olyckor i</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rordningen (2013:319) om utvinningsavfall.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska st�dja Kemikalieinspektionen i tillsynsfr�gor om ke-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">miska produkters brandfarliga, explosiva och oxiderande egenskaper.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2015.</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">�SA ROMSON</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Egon Abresparr<br/>(Milj�- och energidepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i milj�tillsynsf�rordningen (2011:13);

utf�rdad den 23 april 2015.

Regeringen f�reskriver att 2 kap. 29 � och 3 kap. 8 � milj�tillsynsf�rord-

ningen (2011:13) ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

29 �

1

L�nsstyrelsen har ansvar f�r tillsynen i fr�ga om

1. verksamheter som �r tillst�ndspliktiga enligt milj�pr�vningsf�rord-

ningen (2013:251) och bilagan till f�rordningen (1998:899) om milj�farlig
verksamhet och h�lsoskydd, utom den tillsyn som omfattas av

a) Str�ls�kerhetsmyndighetens ansvar enligt 26 �, eller
b) Sveriges geologiska unders�knings ansvar enligt 26 a �,
2. vattenverksamheter, utom s�dana vattent�kter som omfattas av till-

st�ndsplikt som kommunen har f�reskrivit enligt 9 kap. 10 � milj�balken,

3. f�roreningsskador enligt 10 kap. 1 � f�rsta stycket milj�balken orsakade

av en verksamhet som i milj�pr�vningsf�rordningen (2013:251) �r beskriven
som en tillst�ndspliktig verksamhet och

a) �r i drift, eller
b) har upph�rt efter den 30 juni 1969, om tillsynen vid tidpunkten f�r verk-

samhetens upph�rande inte hade �verl�tits till kommunen, och

4. andra milj�skador enligt 10 kap. 1 � milj�balken orsakade av en verk-

samhet eller �tg�rd som l�nsstyrelsen har tillsynsansvar f�r.

L�nsstyrelsen f�r �verl�ta uppgiften att ut�va tillsyn enligt f�rsta stycket �t

en kommunal n�mnd enligt 1 kap. 19 och 20 ��.

L�nsstyrelsens ansvar f�r s�dan tillsyn som avses i lagen (1999:381) om �t-

g�rder f�r att f�rebygga och begr�nsa f�ljderna av allvarliga kemikalie-
olyckor regleras s�rskilt i den lagen.

3 kap.

8 �

2 Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap ska ge tillsynsv�gled-

ning i fr�gor om milj�farliga verksamheter enligt 9 kap. milj�balken i de fall
fr�gorna regleras i

1. lagen (1999:381) om �tg�rder f�r att f�rebygga och begr�nsa f�ljderna

av allvarliga kemikalieolyckor,

1 Senaste lydelse 2014:430.

2 Senaste lydelse 2013:322.

SFS 2015:238

Utkom fr�n trycket
den 6 maj 2015

background image

2

SFS 2015:238

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

2. f�rordningen (2015:236) om �tg�rder f�r att f�rebygga och begr�nsa

f�ljderna av allvarliga kemikalieolyckor, eller

3. best�mmelser om f�rebyggande och hantering av allvarliga olyckor i

f�rordningen (2013:319) om utvinningsavfall.

Myndigheten ska st�dja Kemikalieinspektionen i tillsynsfr�gor om ke-

miska produkters brandfarliga, explosiva och oxiderande egenskaper.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2015.

P� regeringens v�gnar

�SA ROMSON

Egon Abresparr
(Milj�- och energidepartementet)

;