SFS 2015:238 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

150238.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);

utfärdad den 23 april 2015.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 29 § och 3 kap. 8 § miljötillsynsförord-

ningen (2011:13) ska ha följande lydelse.

2 kap.

29 §

1

Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om

1. verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförord-

ningen (2013:251) och bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, utom den tillsyn som omfattas av

a) Strålsäkerhetsmyndighetens ansvar enligt 26 §, eller
b) Sveriges geologiska undersöknings ansvar enligt 26 a §,
2. vattenverksamheter, utom sådana vattentäkter som omfattas av till-

ståndsplikt som kommunen har föreskrivit enligt 9 kap. 10 § miljöbalken,

3. föroreningsskador enligt 10 kap. 1 § första stycket miljöbalken orsakade

av en verksamhet som i miljöprövningsförordningen (2013:251) är beskriven
som en tillståndspliktig verksamhet och

a) är i drift, eller
b) har upphört efter den 30 juni 1969, om tillsynen vid tidpunkten för verk-

samhetens upphörande inte hade överlåtits till kommunen, och

4. andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken orsakade av en verk-

samhet eller åtgärd som länsstyrelsen har tillsynsansvar för.

Länsstyrelsen får överlåta uppgiften att utöva tillsyn enligt första stycket åt

en kommunal nämnd enligt 1 kap. 19 och 20 §§.

Länsstyrelsens ansvar för sådan tillsyn som avses i lagen (1999:381) om åt-

gärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie-
olyckor regleras särskilt i den lagen.

3 kap.

8 §

2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ge tillsynsvägled-

ning i frågor om miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken i de fall
frågorna regleras i

1. lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna

av allvarliga kemikalieolyckor,

1 Senaste lydelse 2014:430.

2 Senaste lydelse 2013:322.

SFS 2015:238

Utkom från trycket
den 6 maj 2015

background image

2

SFS 2015:238

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

2. förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa

följderna av allvarliga kemikalieolyckor, eller

3. bestämmelser om förebyggande och hantering av allvarliga olyckor i

förordningen (2013:319) om utvinningsavfall.

Myndigheten ska stödja Kemikalieinspektionen i tillsynsfrågor om ke-

miska produkters brandfarliga, explosiva och oxiderande egenskaper.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)