SFS 2015:239 Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

150239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IPGECM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IPGEDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IPGEDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:IPGEDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:IPGEDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:IPGECM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:IPGECM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:IPGECM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IPGEDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IPGECM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IPGECM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:IPGECM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:IPGEDN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:IPGECM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IPGECM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2003:789) om skydd <br/>mot olyckor;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 april 2015.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 3 kap. 6 � och 4 kap. 35 � f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(2003:789) om skydd mot olyckor ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:383px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Kommunen ska uppr�tta en plan f�r r�ddningsinsatser f�r</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. verksamheter som tillh�r den h�gre kravniv�n enligt lagen (1999:381)</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">om �tg�rder f�r att f�rebygga och begr�nsa f�ljderna av allvarliga kemikalie-<br/>olyckor, och</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. riskanl�ggningar enligt f�rordningen (2013:319) om utvinningsavfall</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">som inte omfattas av best�mmelserna i lagen om �tg�rder f�r att f�rebygga<br/>och begr�nsa f�ljderna av allvarliga kemikalieolyckor.</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Planen ska ha den omfattning som s�kerheten f�r omgivningen kr�ver. Pla-</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">nen ska uppdateras och �vas minst vart tredje �r eller n�r det till f�ljd av �nd-<br/>rade f�rh�llanden finns anledning till det. Planen ska l�mnas in till l�nsstyrel-<br/>sen.</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r verksamheter enligt f�rsta stycket 1 g�ller �ven f�ljande. Planen ska</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">vara uppr�ttad senast inom tv� �r fr�n det att s�kerhetsrapporten enligt 10 �<br/>samma lag �r f�rdigst�lld. Om en uppdaterad s�kerhetsrapport har uppr�ttats<br/>ska planen vara uppdaterad senast ett �r fr�n det att den uppdaterade s�ker-<br/>hetsrapporten finns tillg�nglig.</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r kommunen ska uppr�tta eller uppdatera en plan ska allm�nheten ges</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">m�jlighet att l�mna synpunkter p� planen p� l�mpligt s�tt och i s� god tid att<br/>kommunen har m�jlighet att ta h�nsyn till synpunkterna.</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:768px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>35 �</b></p> <p style="position:absolute;top:766px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap ska informera Euro-</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">peiska unionens kommission enligt artikel 18 och 21 i Europaparlamentets<br/>och r�dets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om �tg�rder f�r att f�re-<br/>bygga och begr�nsa faran f�r allvarliga olycksh�ndelser d�r farliga �mnen in-<br/>g�r och om �ndring och senare upph�vande av r�dets direktiv 96/82/EG, i den<br/>ursprungliga lydelsen.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2013:321.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2008:1220.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:239</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 maj 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:239</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2015.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Helena Swenz�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor;

utf�rdad den 23 april 2015.

Regeringen f�reskriver att 3 kap. 6 � och 4 kap. 35 � f�rordningen

(2003:789) om skydd mot olyckor ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.

6 �

1

Kommunen ska uppr�tta en plan f�r r�ddningsinsatser f�r

1. verksamheter som tillh�r den h�gre kravniv�n enligt lagen (1999:381)

om �tg�rder f�r att f�rebygga och begr�nsa f�ljderna av allvarliga kemikalie-
olyckor, och

2. riskanl�ggningar enligt f�rordningen (2013:319) om utvinningsavfall

som inte omfattas av best�mmelserna i lagen om �tg�rder f�r att f�rebygga
och begr�nsa f�ljderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Planen ska ha den omfattning som s�kerheten f�r omgivningen kr�ver. Pla-

nen ska uppdateras och �vas minst vart tredje �r eller n�r det till f�ljd av �nd-
rade f�rh�llanden finns anledning till det. Planen ska l�mnas in till l�nsstyrel-
sen.

F�r verksamheter enligt f�rsta stycket 1 g�ller �ven f�ljande. Planen ska

vara uppr�ttad senast inom tv� �r fr�n det att s�kerhetsrapporten enligt 10 �
samma lag �r f�rdigst�lld. Om en uppdaterad s�kerhetsrapport har uppr�ttats
ska planen vara uppdaterad senast ett �r fr�n det att den uppdaterade s�ker-
hetsrapporten finns tillg�nglig.

N�r kommunen ska uppr�tta eller uppdatera en plan ska allm�nheten ges

m�jlighet att l�mna synpunkter p� planen p� l�mpligt s�tt och i s� god tid att
kommunen har m�jlighet att ta h�nsyn till synpunkterna.

4 kap.

35 �

2

Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap ska informera Euro-

peiska unionens kommission enligt artikel 18 och 21 i Europaparlamentets
och r�dets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om �tg�rder f�r att f�re-
bygga och begr�nsa faran f�r allvarliga olycksh�ndelser d�r farliga �mnen in-
g�r och om �ndring och senare upph�vande av r�dets direktiv 96/82/EG, i den
ursprungliga lydelsen.

1 Senaste lydelse 2013:321.

2 Senaste lydelse 2008:1220.

SFS 2015:239

Utkom fr�n trycket
den 6 maj 2015

background image

2

SFS 2015:239

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2015.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenz�n
(Justitiedepartementet)

;