SFS 2015:239 Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

150239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor;

utfärdad den 23 april 2015.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 6 § och 4 kap. 35 § förordningen

(2003:789) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

3 kap.

6 §

1

Kommunen ska upprätta en plan för räddningsinsatser för

1. verksamheter som tillhör den högre kravnivån enligt lagen (1999:381)

om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie-
olyckor, och

2. riskanläggningar enligt förordningen (2013:319) om utvinningsavfall

som inte omfattas av bestämmelserna i lagen om åtgärder för att förebygga
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Planen ska ha den omfattning som säkerheten för omgivningen kräver. Pla-

nen ska uppdateras och övas minst vart tredje år eller när det till följd av änd-
rade förhållanden finns anledning till det. Planen ska lämnas in till länsstyrel-
sen.

För verksamheter enligt första stycket 1 gäller även följande. Planen ska

vara upprättad senast inom två år från det att säkerhetsrapporten enligt 10 §
samma lag är färdigställd. Om en uppdaterad säkerhetsrapport har upprättats
ska planen vara uppdaterad senast ett år från det att den uppdaterade säker-
hetsrapporten finns tillgänglig.

När kommunen ska upprätta eller uppdatera en plan ska allmänheten ges

möjlighet att lämna synpunkter på planen på lämpligt sätt och i så god tid att
kommunen har möjlighet att ta hänsyn till synpunkterna.

4 kap.

35 §

2

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska informera Euro-

peiska unionens kommission enligt artikel 18 och 21 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att före-
bygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen in-
går och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG, i den
ursprungliga lydelsen.

1 Senaste lydelse 2013:321.

2 Senaste lydelse 2008:1220.

SFS 2015:239

Utkom från trycket
den 6 maj 2015

background image

2

SFS 2015:239

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)