SFS 2015:241 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

150241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 30 april 2015.

Regeringen föreskriver

1 att det i utlänningsförordningen (2006:97) ska in-

föras en ny paragraf, 6 kap. 9 §, av följande lydelse.

6 kap.

9 §

2

Sådan rapportering som avses i bilaga 6 punkt 3 till Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EG) nr 562/2006, i lydelsen enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013, ska göras till Kustbevak-
ningen med hjälp av Sveriges nationella system för rapporteringsformaliteter
för fartyg (Single Window).

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om
rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i
medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG, i den ursprungliga lydel-
sen.

2 Tidigare 6 kap. 9 § upphävd genom 2015:92.

SFS 2015:241

Utkom från trycket
den 12 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015