SFS 2015:242 Förordning om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

150242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:554) om
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten;

utfärdad den 30 april 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:554) om miljökvali-

tetsnormer för fisk- och musselvatten

1

dels att 15 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 15 § ska utgå,
dels att 1, 2, 10 och 12 §§ och rubriken närmast före 10 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 10 a, 10 b och 12 a §§, av föl-

jande lydelse,

dels att det närmast före 13 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ⬝För-

bud mot ökade föroreningar⬝ och närmast före 14 § en ny rubrik som ska lyda
⬝Underrättelse om åtgärdsprogram⬝.

1 §

2

Denna förordning är meddelad med stöd av

� 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 6 och 8 §§,
� 5 kap. 7 § miljöbalken i fråga om 7 och 9 §§,
� 5 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 10�10 b, 12 och 12 a §§, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 §

3

I denna förordning finns miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken

för fisk- och musselvatten. Miljökvalitetsnormerna avser dels värden som inte
får överskridas eller underskridas annat än i viss angiven utsträckning (miljö-
kvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken), dels värden
som ska eftersträvas.

Ytterligare bestämmelser om kvalitetskrav för ytvatten finns i förordningen

(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och i föreskrifter
som har meddelats med stöd av den förordningen.

1 Förordningen omtryckt 2006:1140.
Senaste lydelse av 15 § 2011:632.

2 Senaste lydelse 2006:1140.

3 Senaste lydelse 2011:632.

SFS 2015:242

Utkom från trycket
den 12 maj 2015

background image

2

SFS 2015:242

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Kontroll av vattenkvaliteten

10 §

4

Varje länsstyrelse ansvarar för att kontroll äger rum av kvaliteten på

fisk- och musselvatten inom länet. Kontrollen ska ske genom analys av vat-
tenprover, andra typer av mätningar eller på annat lämpligt sätt.

10 a §

Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om fiskvatten meddela när-

mare föreskrifter om provtagning och andra metoder för att kontrollera att en
miljökvalitetsnorm följs och om redovisning av mätresultat som behövs för
kontrollen.

10 b §

Länsstyrelsen i Västra Götalands län får i fråga om musselvatten

meddela närmare föreskrifter om provtagning och andra metoder för att kon-
trollera att en miljökvalitetsnorm följs och om redovisning av mätresultat som
behövs för kontrollen.

12 §

5

Om kvaliteten på ett fiskvatten är avsevärt bättre än vad som följer av

miljökvalitetsnormerna i bilaga 1, får Havs- och vattenmyndigheten besluta
om en lägre provtagningsfrekvens än vad som annars gäller. Om ett sådant
vatten inte är förorenat eller om det inte finns någon risk för försämring av
vattenkvaliteten, får Havs- och vattenmyndigheten besluta att provtagning
inte behövs.

12 a §

Om kvaliteten på ett musselvatten är avsevärt bättre än vad som föl-

jer av miljökvalitetsnormerna i bilaga 2, får Länsstyrelsen i Västra Götalands
län besluta om en lägre provtagningsfrekvens än vad som annars gäller. Om
ett sådant vatten inte är förorenat eller om det inte finns någon risk för för-
sämring av vattenkvaliteten, får länsstyrelsen besluta att provtagning inte be-
hövs.

Denna förordning träder i kraft den 9 juni 2015.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

4 Senaste lydelse 2011:632. �ndringen innebär att andra och tredje styckena tas bort.

5 Senaste lydelse 2011:632. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.