SFS 2015:243 Förordning om ändring i förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

150243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:156) om skydd
mot internationella hot mot människors hälsa;

utfärdad den 30 april 2015.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (2007:156) om skydd mot in-

ternationella hot mot människors hälsa ska införas en ny paragraf, 6 a §, av
följande lydelse.

6 a §

Sådant informationslämnande som avses i 16 § första stycket lagen

(2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa ska full-
göras med hjälp av Sveriges nationella system för rapporteringsformaliteter
för fartyg (Single Window).

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om
rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i
medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG, i den ursprungliga lydel-
sen.

SFS 2015:243

Utkom från trycket
den 12 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015