SFS 2015:246 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

150246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 30 april 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

dels att 3 kap. 1, 5, 6 och 8 §§, 10 kap. 5 och 31 §§, 11 kap. 7 och 30 §§,

12 kap. 5 §, 13 kap. 5 § och 17 kap. 3 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 3 kap. 12 a�12 f §§, och

närmast före 3 kap. 6, 12 a�12 c, 12 e och 12 f §§ nya rubriker av följande
lydelse,

dels att det närmast före 3 kap. 7 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝Omfattning och elevgrupp⬝.

3 kap.

1 §

2

I detta kapitel finns bestämmelser om

� tillämpningsområde (2 §),
� barnens och elevernas lärande och personliga utveckling (3 §),
� information om barnets och elevens utveckling (4 och 5 §§),
� stöd i form av extra anpassningar (5 a §),
� särskilt stöd (6�12 §§),
� mottagande och undervisning av nyanlända elever (12 a�12 f §§), och
� allmänna bestämmelser om betyg (13�21 §§).

5 §

Bestämmelsen i 4 § om information gäller endast i förskolan, förskole-

klassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, fritidshem-
met, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Tillämpningsområde för bestämmelser om särskilt stöd

6 §

Bestämmelserna i 7�12 §§ gäller endast i förskoleklassen, grundskolan,

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, fritidshemmet, gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan.

8 §

3

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett

nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev
inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har

1 Prop. 2014/15:45, bet. 2014/15:UbU6, rskr. 2014/15:177.

2 Senaste lydelse 2014:456.

3 Senaste lydelse 2014:456.

SFS 2015:246

Utkom från trycket
den 12 maj 2015

background image

2

SFS 2015:246

getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervis-
ningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda
skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska
se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt
stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.
Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller

hon ges sådant stöd.

Bestämmelserna i första�tredje styckena och i 9�12 §§ ska inte tillämpas,

om en elevs stödbehov bedöms kunna tillgodoses genom en åtgärd till stöd
för nyanlända och andra elever vars kunskaper har bedömts enligt 12 c §.

Mottagande och undervisning av nyanlända och vissa andra elever

Definition av nyanländ

12 a §

Med nyanländ avses i denna lag den som

1. har varit bosatt utomlands,
2. nu är bosatt i landet, och
3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalen-

derår då han eller hon fyller sju år.

En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i

landet.

Som bosatt utomlands anses den som inte anses bosatt i landet enligt 29

kap. 2 §.

Tillämpningsområde för bestämmelser som rör nyanlända och vissa andra
elever

12 b §

Bestämmelserna i 12 c�12 f §§ gäller endast i grundskolan, grund-

särskolan, specialskolan och sameskolan.

Bedömning av en elevs kunskaper

12 c §

En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas om en sådan bedömning

inte är uppenbart onödig.

Om det behövs ska en sådan bedömning göras även för en elev som
1. har varit bosatt utomlands och som har påbörjat sin utbildning här senast

vid höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år, eller

2. efter skolgång i Sverige har varit bosatt utomlands och därefter har åter-

vänt till Sverige för att återuppta sin utbildning här.

Rektorn ansvarar för att bedömningar görs enligt första och andra styckena.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om underlag för sådana bedömningar.

12 d §

En bedömning enligt 12 c § ska göras skyndsamt. För en nyanländ

elev och för en elev som avses i 12 c § andra stycket 2 ska bedömningen
göras i sådan tid att beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp kan
fattas enligt 12 e §. För en elev som avses i 12 c § andra stycket 1 ska bedöm-
ningen göras senast inom två månader från det att eleven har tagits emot inom
skolväsendet i någon av de skolformer som anges i 12 b §.

background image

3

SFS 2015:246

Resultatet av en bedömning enligt 12 c § ska beaktas vid beslut enligt

12 e § samt vid planering av undervisningen och vid fördelning av undervis-
ningstiden.

Placering i årskurs och undervisningsgrupp

12 e §

En nyanländ elev och en elev, vars kunskaper har bedömts enligt

12 c § andra stycket 2 ska placeras i den årskurs som är lämplig med hänsyn
till elevens ålder, förkunskaper och personliga förhållanden i övrigt.

Rektorn ska besluta om en sådan elevs placering i årskurs så snart som

möjligt och senast inom två månader från det att eleven har tagits emot inom
skolväsendet i någon av de skolformer som anges i 12 b §. Eleven ska inom
samma tid placeras i den undervisningsgrupp som eleven normalt ska tillhöra.

Förberedelseklass

12 f §

Rektorn får besluta att en elev vars kunskaper bedömts enligt 12 c §

delvis ska undervisas i förberedelseklass, om eleven saknar tillräckliga kun-
skaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen.

En elevs undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så

snart eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper i svenska för att på heltid kunna
delta i undervisningen i det ämnet i den undervisningsgrupp som eleven nor-
malt hör till.

En elev får inte ges undervisning i förberedelseklass längre tid än två år.

10 kap.

5 §

4

Den totala undervisningstiden för varje elev i grundskolan ska vara

minst 6 785 timmar.

För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § andra

stycket 2 ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i års-
kurs enligt 3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för övriga elever
i den årskursen under den kvarvarande skoltiden.

Bestämmelser om fördelning av undervisningstiden (timplan) finns i

bilaga 1.

31 §

Den som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar

där om inte något annat följer av 30 § andra stycket. Detsamma ska gälla den
som har tagits emot i förskoleklassen och som ska fortsätta sin utbildning i
grundskolan vid samma skolenhet.

Rätten enligt första stycket att gå kvar vid en skolenhet gäller inte för en

elev som med stöd av 3 kap. 12 e § ska placeras i en årskurs som inte anord-
nas vid skolenheten.

4 Senaste lydelse 2013:248.

background image

4

SFS 2015:246

11 kap.

7 §

5

Den totala undervisningstiden för varje elev i grundsärskolan ska vara

minst 6 785 timmar. För en elev i inriktningen träningsskolan ska den totala
undervisningstiden dock vara minst 6 665 timmar.

För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § andra

stycket 2 ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i års-
kurs enligt 3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för övriga elever
i den årskursen under den kvarvarande skoltiden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om fördelning av undervisningstiden (timplan).

30 §

Den som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar

där om inte något annat följer av 29 § andra stycket. Detsamma ska gälla den
som har tagits emot vid en skolenhet med förskoleklass och som ska fortsätta
sin utbildning i grundsärskolan vid samma skolenhet.

Rätten enligt första stycket att gå kvar vid en skolenhet gäller inte för en

elev som med stöd av 3 kap. 12 e § ska placeras i en årskurs som inte anord-
nas vid skolenheten.

12 kap.

5 §

6

Den totala undervisningstiden för varje elev i specialskolan ska vara

minst 7 965 timmar.

För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § tredje

stycket ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i års-
kurs enligt 3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för övriga elever
i den årskursen under den kvarvarande skoltiden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om fördelning av undervisningstiden (timplan).

13 kap.

5 §

7

Den totala undervisningstiden för varje elev i sameskolan ska vara

minst 4 320 timmar.

För en nyanländ elev och för en elev som avses i 3 kap. 12 c § andra

stycket 2 ska den totala undervisningstiden efter ett beslut om placering i års-
kurs enligt 3 kap. 12 e § motsvara minst den tid som återstår för övriga elever
i den årskursen under den kvarvarande skoltiden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om fördelning av undervisningstiden (timplan).

17 kap.

3 §

Utöver vad som gäller för all gymnasieutbildning enligt 15 kap. 2 § är

syftet med

5 Senaste lydelse 2013:248.

6 Senaste lydelse 2013:248.

7 Senaste lydelse 2013:248.

background image

5

SFS 2015:246

� preparandutbildning att elever som fullföljt årskurs 9 i grundskolan utan

att ha uppnått behörighet till ett visst nationellt program ska uppnå sådan be-
hörighet,

� programinriktat individuellt val att elever ska få en utbildning som är

inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och att de så snart som möjligt ska
kunna antas till det programmet,

� yrkesintroduktion att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som under-

lättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier
på ett yrkesprogram,

� individuellt alternativ att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion,

annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden, och

� språkintroduktion att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngd-

punkt i det svenska språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i gymna-
sieskolan eller till annan utbildning.

12 §

Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de

godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram enligt 16 kap.
30 § och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för
att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Om det finns sär-
skilda skäl får även andra elever gå språkintroduktion.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015