SFS 2015:247 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

150247.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1108) om
vuxenutbildning;

utfärdad den 30 april 2015.

Regeringen föreskriver att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-

melserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska ha följande
lydelse.

4.

1 Elever som har påbörjat kurser, delkurser eller projektarbeten enligt

någon av de förordningar som avses i 1 a�d före den 1 juli 2012 eller gymna-
sieförordningen (1992:394) före den 1 juli 2011, och som vill fortsätta eller
återuppta studierna inom vuxenutbildningen efter utgången av juni 2012 och
vilkas påbörjade utbildning inte erbjuds enligt denna förordning, ska fullfölja
utbildningen enligt de föreskrifter som gäller för utbildning som påbörjas
efter utgången av juni 2012. För dessa elever får gymnasieexamen utfärdas
om de uppfyller de villkor som ställs i denna förordning. I en sådan examen
får betyg satta före den 1 juli 2012 ingå om Statens skolverk har meddelat
föreskrifter om det med stöd av punkt 6. Betygen ska i sådana fall omvandlas
enligt följande.

� Mycket väl godkänt ska motsvara A,
� Väl godkänt ska motsvara C,
� Godkänt ska motsvara E, och
� Icke godkänt ska motsvara F.
I sådana fall ska i examensbeviset betyg anges med betygsstegen A�F och

kurser anges enligt ämnesplaner.

Om en elev har ett eller flera betyg satta före den 1 juli 2012, varav ett eller

flera inte kan omvandlas eller vilkas omvandling skulle innebära en nackdel
för eleven, får rektorn besluta att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning
får utfärdas om eleven uppfyller de villkor för sådant slutbetyg som ställs i
förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning. I slutbetyget får
då betyg satta på kurser enligt ämnesplaner ingå. Slutbetyg från gymnasial
vuxenutbildning får utfärdas senast den 1 januari 2017.

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2015.

1 Senaste lydelse 2012:107.

SFS 2015:247

Utkom från trycket
den 12 maj 2015

background image

2

SFS 2015:247

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)