SFS 2015:248 Förordning om upphävande av förordningen (2009:560) om statsbidrag för insatser som främjar jämställdhet i högskolan

150248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2009:560) om
statsbidrag för insatser som främjar jämställdhet i
högskolan;

utfärdad den 30 april 2015.

Regeringen föreskriver att förordningen (2009:560) om statsbidrag för

insatser som främjar jämställdhet i högskolan ska upphöra att gälla vid
utgången av juni 2015.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Maria Eka
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2015:248

Utkom från trycket
den 12 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015