SFS 2015:249 Förordning om ändring i förordningen (2011:555) med instruktion för Statens skolverk

150249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:555) med
instruktion för Statens skolverk;

utfärdad den 30 april 2015.

Regeringen föreskriver att 1 och 4 §§ förordningen (2011:555) med

instruktion för Statens skolverk ska ha följande lydelse.

1 §

Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för skolväsendet samt för

vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet som
bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet i den utsträckning något
annat inte är föreskrivet.

Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn och elever får

tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en
trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns utveck-
ling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever.

Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller

av andra föreskrifter eller särskilda beslut.

4 §

Myndigheten ska stödja kommuner och andra huvudmän i deras utbild-

ningsverksamhet och andra pedagogiska verksamheter samt bidra till att för-
bättra deras förutsättningar att arbeta med utveckling av verksamheten för
ökad måluppfyllelse genom att

1. stödja och svara för nationellt prioriterad fortbildning och annan kompe-

tensutveckling för personal,

2. sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning, och
3. svara för andra utvecklingsinsatser inom prioriterade områden.

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2015.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2015:249

Utkom från trycket
den 12 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015