SFS 2015:250 Förordning om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

150250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:915) om
miljöhänsyn i jordbruket;

utfärdad den 30 april 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:915) om miljö-

hänsyn i jordbruket

dels att 1, 5 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 a och 15 a §§, av följande

lydelse.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

� 12 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 2, 5�7, 9, 10 och 11 §§,
� 12 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 3 §,
� 12 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 4 §,
� 9 kap. 5 § miljöbalken i fråga om 9 a §,
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

5 §

1

Känsliga områden enligt artikel 3 i rådets direktiv 91/676/EEG av den

12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jord-
bruket, i den ursprungliga lydelsen, är

1. Gotlands län, kustområdena i Stockholms, Södermanlands, �ster-

götlands, Kalmar och Västra Götalands län samt delar av Blekinge, Skåne och
Hallands län, och

2. övriga delar av Stockholms och Södermanlands län samt delar av Upp-

sala, �stergötlands, Jönköpings, Kalmar, Västra Götalands, Värmlands, �re-
bro, Västmanlands och Dalarnas län.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka kustområden och läns-

delar som avses i första stycket.

9 a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om täckning av lagringsbe-

hållare för sådant material som innehåller stallgödsel eller andra biologiska
produkter från jordbruksverksamhet eller djurhållning och som har rötats i en
biogasanläggning.

10 §

Jordbruksverket får meddela sådana föreskrifter som avses i 12 kap.

10 § miljöbalken om

1. försiktighetsmått för gödselhantering när det gäller spridning av gödsel,

och

1 Senaste lydelse 2011:1071.

SFS 2015:250

Utkom från trycket
den 12 maj 2015

background image

2

SFS 2015:250

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

2. begränsning av antalet djur i ett jordbruk för jordbruksföretag med fler

än tio djurenheter.

Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Natur-

vårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

15 a §

När Jordbruksverket tar fram underlag enligt 15 § eller tar fram eller

ändrar åtgärdsprogram enligt artikel 5 i rådets direktiv 91/676/EEG, i den
ursprungliga lydelsen, ska verket följa kraven i fråga om allmänhetens med-
verkan i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av
den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av
vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende på
allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv
85/337/EEG och 96/61/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)