SFS 2015:252 Förordning om upphävande av resolutionen (1829:49 s. 279) angående stadfästelse å en, af prosten Siwertsons aflidna syster gjord, donation till stipendiifond wid Kongelfs skola

150252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av resolutionen (1829:49 s. 279)
angående stadfästelse å en, af prosten Siwertsons
aflidna syster gjord, donation till stipendiifond wid
Kongelfs skola;

utfärdad den 7 maj 2015.

Regeringen föreskriver att resolutionen (1829:49 s. 279) angående stadfäs-

telse å en, af prosten Siwertsons aflidna syster gjord, donation till stipendii-
fond wid Kongelfs skola ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2015.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Maria Eka
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2015:252

Utkom från trycket
den 20 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015