SFS 2015:255 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

150255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);

utfärdad den 13 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 8 a § och 6 kap. 2 § fartygs-

säkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.

5 kap.

8 a §

2

Vid en inspektion ska det, om förhållandena inte föranleder något

annat, kontrolleras om följande bevis eller certifikat medförs ombord på farty-
get:

1. ett bevis som avses i 7 kap. 3 § sjölagen (1994:1009),
2. ett certifikat som avses i 15 kap. 32 § första stycket sjölagen, eller
3. ett bevis som avses i 15 kap. 32 § andra stycket sjölagen.
Vid en hamnstatskontroll ska en kontroll enligt första stycket 1 och 2 alltid

göras.

6 kap.

2 §

Ett fartygs resa får förbjudas om fartyget inte hålls tillgängligt för till-

synsförrättning. Ett fartygs resa får också förbjudas om det ombord saknar

1. ett certifikat som det ska ha enligt denna lag eller enligt föreskrifter som

har meddelats med stöd av 7 kap. 3 §,

2. ett bevis som det ska ha enligt 7 kap. 3 § sjölagen (1994:1009),
3. ett certifikat som det ska ha enligt artikel 4a.5 eller 4a.15 i bilaga I till

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april
2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passa-
gerarbefordran till sjöss, i den ursprungliga lydelsen,

4. ett certifikat som det ska ha enligt artikel 4a.5 eller 4a.15 i 2002 års

Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods,
eller

5. ett bevis som det ska ha enligt 15 kap. 32 § andra stycket sjölagen.
Om det saknade certifikatet enligt första stycket 1 är av sådant slag som av-

ses i 3 § första stycket 2, gäller i stället vad som anges i den paragrafen.

Vid en transport med ett utländskt fartyg gäller första stycket 3�5 endast

om fartyget anlöper eller lämnar en svensk hamn.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

1 Prop. 2014/15:95, bet. 2014/15:CU16, rskr. 2014/15:186.

2 Senaste lydelse 2012:355.

SFS 2015:255

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

2

SFS 2015:255

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)