SFS 2015:257 Förordning om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

150257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om nomineringar till Europeiska unionens domstol
och Europeiska domstolen för de mänskliga
rättigheterna;

utfärdad den 13 maj 2015.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Regeringskansliet får utse en sådan person som avses i 4 § första stycket

lagen (2014:414) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2015:257

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015