SFS 2015:258 Lag om fortsatt giltighet av lagen (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

150258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om fortsatt giltighet av lagen (2012:741) om
behandling av personuppgifter vid Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering;

utfärdad den 13 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2012:741) om behandling av

personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk ut-
värdering, som gäller till utgången av 2015, ska fortsätta att gälla.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:87, bet. 2014/15:AU10, rskr. 2014/15:183.

SFS 2015:258

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015