SFS 2015:259 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

150259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 13 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)

dels att 3 kap. 3, 3 a och 10 a §§, 5 kap. 22 § och 13 kap. 7 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 4 §, av följande lydelse.

3 kap.

3 §

2

Redovisning av nätverksamhet som grundas på nätkoncession för om-

råde ska avse varje område för sig. Nätmyndigheten ska dock besluta att en
nätkoncessionshavares samtliga områden som ligger geografiskt nära varan-
dra ska redovisas samlat, om inte områdena sammantagna utgör en för nät-
verksamhet olämplig enhet.

Beslut i frågan om områden som avses i första stycket ska omfattas av sam-

lad redovisning ska fattas när det finns ett lagakraftvunnet beslut om medde-
lande av en nätkoncession enligt 2 kap. 1 §, om ändring av gränserna för en
nätkoncession för område enligt 2 kap. 12 §, om tillstånd till överlåtelse av en
nätkoncession enligt 2 kap. 16 § eller om återkallelse av en nätkoncession en-
ligt 2 kap. 18 §. Ett sådant beslut får också fattas när i övrigt ändrade förhål-
landen föranleder det.

I ett beslut om samlad redovisning eller ändring av sådana beslut ska det

anges när den samlade redovisningen ska påbörjas eller upphöra.

3 a §

3

Nätkoncession för område ska redovisas skilt från nätkoncession för

linje.

Redovisningen av nätkoncession för område ska dock även innefatta nät-

koncession för linje, om nätkoncessionen för linje avser en ledning som orga-
nisatoriskt, tekniskt och funktionellt ingår i ett nät som innehas med stöd av
nätkoncession för område och helt eller delvis är belägen inom koncessions-
området.

10 a §

4

Rapportering av mätresultat och beräkningar enligt 10 § ska ske till

den systemansvariga myndigheten och kontoföringsmyndigheten samt be-
rörda nätkoncessionshavare, elanvändare, elproducenter, balansansvariga och

1 Prop. 2014/15:56, bet. 2014/15:NU12, rskr. 2014/15:192.

2 Senaste lydelse 2013:207. �ndringen innebär att fjärde stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2013:207.

4 Senaste lydelse 2014:270.

SFS 2015:259

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

2

SFS 2015:259

elleverantörer. På begäran ska rapportering ske till ett företag som elanvända-
ren eller elproducenten har utsett.

4 kap.

4 §

5

I områden som redovisas samlat enligt 3 kap. 3 § ska en enhetlig nät-

tariff tillämpas från den dag som nätmyndigheten anger i beslutet. Den dagen
får inte infalla senare än fem år från beslutet om samlad redovisning eller be-
slutet om ändring av ett sådant beslut.

Om samlad redovisning sker enligt 3 kap. 3 a § andra stycket, ska vid till-

lämpningen av bestämmelserna i detta kapitel en ledning som omfattas av
nätkoncession för linje som redovisas tillsammans med nätkoncession för
område anses omfattas av nätkoncessionen för område.

5 kap.

22 §

6

Vid fastställande av en intäktsram för en nätkoncessionshavares intäk-

ter från ett ledningsnät inom ett område ska intäktsramen fastställas för varje
område för sig.

Om nätmyndigheten enligt 3 kap. 3 § har medgivit att flera nätkoncessio-

ner för område får redovisas samlat, ska dock dessa vid fastställandet av in-
täktsramen anses utgöra ett område.

Om samlad redovisning sker enligt 3 kap. 3 a § andra stycket, ska nätkon-

cessionerna vid fastställandet av intäktsramen anses utgöra ett område.

13 kap.

7 §

7

Följande beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol:

1. beslut av nätmyndigheten i fråga om
a) samlad redovisning och enhetlig nättariff enligt 3 kap. 3 § och 4 kap. 4 §

första stycket,

b) anslutning av anläggning enligt 3 kap. 6�8 §§,
c) dispens enligt 3 kap. 9 b §,
d) kostnader för mätning enligt 3 kap. 11 och 14 §§,
e) ersättning vid inmatning av el enligt 3 kap. 15 §,
f) metodprövning enligt 4 kap. 1 a §,
g) tillstånd enligt 4 kap. 6 och 7 §§,
h) nättariffer för mindre produktionsanläggningar enligt 4 kap. 10 §,
i) intäktsram enligt 5 kap. 3, 11�13, 15�17, 26 och 27 §§,
j) godkännande av metoder för att utforma balansavtal enligt 8 kap. 4 a §,

och

k) förseningsavgift enligt 12 kap. 8 och 11 §§,
2. beslut av en tillsynsmyndighet enligt 12 kap. 2�4 §§, samt
3. beslut av den systemansvariga myndigheten om ersättning till den som

enligt 8 kap. 2 § beordrats öka eller minska produktionen av el.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

5 Tidigare 4 kap. 4 § upphävd genom 2009:892.

6 Senaste lydelse 2009:892.

7 Senaste lydelse 2013:207.

background image

3

SFS 2015:259

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 3 a § andra stycket tillämpas första gången i

fråga om redovisning för det räkenskapsår som börjar den 1 juli 2015 eller
närmast därefter.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015