SFS 2015:260 Lag om upphävande av Elsäkerhetverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2002:1) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör

150260.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av Elsäkerhetverkets föreskrifter
(ELS�K-FS 2002:1) om energieffektivitetskrav för
förkopplingsdon till lysrör;

utfärdad den 13 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att Elsäkerhetsverkets föreskrifter

(ELS�K-FS 2002:1) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lys-
rör ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2015.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2014/15:56, bet. 2014/15:NU12, rskr. 2014/15:192.

SFS 2015:260

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015