SFS 2015:261 Förordning om ändring i förordningen (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet

150261.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1145) om
redovisning av nätverksamhet;

utfärdad den 13 maj 2015.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1995:1145) om redovisning

av nätverksamhet

1 ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2015.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:865.
Senaste lydelse av 11 § 1997:865.

SFS 2015:261

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015