SFS 2015:262 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

150262.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:716) om mätning,
beräkning och rapportering av överförd el;

utfärdad den 13 maj 2015.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1999:716) om mätning, be-

räkning och rapportering av överförd el ska ha följande lydelse.

9 §

1

Innehavare av nätkoncession ska sända slutliga rapporter om de rättade

resultaten av sina mätningar. Rapporterna, som ska visa mätresultaten för
varje timme på dygnet, ska sändas enligt följande.

1. Mätresultaten i uttagspunkten sänds till
a) berörd elanvändare,
b) den som levererat el i uttagspunkten.
2. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen inom schablonberäk-

ningsområde eller inom ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje
(region- och stamnät) uppdelat per elleverantör och balansansvarig sänds i be-
rörda delar till

a) den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,
b) den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna.
3. Mätresultaten i gränspunkten sänds till nätkoncessionshavare för det an-

gränsande nätet.

4. Mätresultaten i inmatningspunkt sänds till den elproducent som matat in

el i inmatningspunkt.

5. Mätresultatet avseende den samlade inmatade produktionen uppdelat per

elproducent och balansansvarig sänds i berörda delar till

a) den som matat in el i inmatningspunkterna,
b) den som är balansansvarig för produktion av el i inmatningspunkterna.
6. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen respektive den sam-

lade produktionen per balansansvarig sänds i berörda delar till

a) Affärsverket svenska kraftnät,
b) den som är balansansvarig.
Till Affärsverket svenska kraftnät ska också rapporter sändas som visar

mätresultaten för varje timme på dygnet av det samlade flödet i gränspunkten.

Till kontoföringsmyndigheten för elcertifikat och ursprungsgarantier ska

rapporter sändas som visar mätresultatet i varje inmatningspunkt där el matas
in från en produktionsanläggning som har rätt till tilldelning av elcertifikat
enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat eller som har rätt till tilldelning av
ursprungsgarantier enligt lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el.

1 Senaste lydelse 2011:1483.

SFS 2015:262

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

2

SFS 2015:262

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Föreskrifter om särskild mätning, beräkning och rapportering av viss elpro-

duktion finns i förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i förordningen
(2010:853) om ursprungsgarantier för el.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)