SFS 2015:263 Förordning om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

150263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1119) med
instruktion för Affärsverket svenska kraftnät;

utfärdad den 13 maj 2015.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1119) med instruktion

för Affärsverket svenska kraftnät ska ha följande lydelse.

3 §

1

Svenska kraftnät ska också

1. bygga ut stamnätet för el baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbe-

dömningar,

2. svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det nationella elsystemet

enligt ellagen (1997:857) och förordningen (1994:1806) om systemansvaret
för el,

3. främja konkurrensen på elmarknaden,
4. främja forskning, utveckling och demonstration av ny teknik av bety-

delse för verksamheten,

5. svara för beredskapsplaneringen inom sitt verksamhetsområde under

kris- eller krigsförhållanden,

6. bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde,
7. främja dammsäkerheten i landet,
8. bygga ut, installera och förvalta ledningar för elektronisk kommunika-

tion, främst på stamnätet, samt upplåta nätkapacitet i dessa,

9. bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsystemet och lö-

pande förmedla information om effekttillgång till marknadens aktörer,

10. inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut för-

nybar elproduktion underlättas,

11. inom sitt område inkassera kapacitetsavgifter och betalningar i enlighet

med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009
av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande el-
handel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003,

12. även i övrigt inom sitt verksamhetsområde fullgöra uppgifter som följer

av förordning (EG) nr 714/2009,

13. se till att de regelverk och rutiner som affärsverket disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,

14. vartannat år genomföra och, efter att ha hört Statens energimyndighet,

till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisa ett identifierings-
arbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer inom undersektorn el
enligt rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering

1 Senaste lydelse 2014:1089.

SFS 2015:263

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

2

SFS 2015:263

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av
behovet att stärka skyddet av denna, och

15. senast den 1 juli varje år i en särskild rapport till regeringen redovisa

hur kraftbalansen under den senaste vintern har upprätthållits, en prognos för
kraftbalansen under den kommande vintern och vilka informationsinsatser
som har riktats till aktörerna på elmarknaden i fråga om kraftbalansen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)