SFS 2015:264 Förordning om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

150264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:853) om
ursprungsgarantier för el;

utfärdad den 13 maj 2015.

Regeringen föreskriver att 6 och 7 §§ förordningen (2010:853) om ur-

sprungsgarantier för el ska ha följande lydelse.

6 §

1

Om den el som har producerats i en elproduktionsanläggning matas in i

ett elnät som omfattas av nätkoncession, ska den som har nätkoncession mäta
mängden inmatad el och mängdens fördelning över tiden och rapportera upp-
gifterna till kontoföringsmyndigheten i enlighet med det som anges i förord-
ningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
och de föreskrifter som meddelats i anslutning till den förordningen.

7 §

2

Om den el som har producerats i en elproduktionsanläggning matas in i

ett elnät som inte omfattas av nätkoncession, ska producenten av el mäta
mängden inmatad el under varje timme och rapportera uppgifterna till konto-
föringsmyndigheten i enlighet med det som anges i de föreskrifter som med-
delas av tillsynsmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1090.

2 Senaste lydelse 2014:1090.

SFS 2015:264

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015