SFS 2015:265 Förordning om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat

150265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1480) om
elcertifikat;

utfärdad den 13 maj 2015.

Regeringen föreskriver att 9 och 19 §§ förordningen (2011:1480) om elcer-

tifikat ska ha följande lydelse.

9 §

Om inmatningen från en anläggning sker till ett elnät som används utan

stöd av nätkoncession, ska anläggningens innehavare mäta mängden inmatad
el under varje timme och rapportera den elcertifikatsberättigande elproduk-
tionen till kontoföringsmyndigheten.

19 §

Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter om verk-

ställigheten av lagen (2011:1200) om elcertifikat och föreskrifter om verkstäl-
ligheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2015:265

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015