SFS 2015:266 Lag om lokala aktionsgrupper

150266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om lokala aktionsgrupper;

utfärdad den 13 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om lokala aktionsgruppers handläggning av ärenden om stöd
inom lokalt ledd utveckling enligt artikel 34.3 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om faststäl-
lande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklings-
fonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jord-
bruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifon-
den, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och
Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förord-
ning (EG) nr 1083/2006, i den ursprungliga lydelsen.

2 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska på begäran lämna ut

uppgifter om ärenden om stöd inom lokalt ledd utveckling till de lokala
aktionsgrupperna.

3 §

Den som genom en lokal aktionsgrupps verksamhet fått uppgift om en

enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat
får inte röja uppgiften.

Inte heller får en sådan uppgift röjas som någon genom en lokal aktions-

grupps verksamhet fått om andra ekonomiska eller personliga förhållanden
för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den
som är föremål för den lokala aktionsgruppens verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:89, bet. 2014/15:NU19, rskr. 2014/15:193.

SFS 2015:266

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015