SFS 2015:268 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

150268.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 13 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 30 kap. 25 a §, och närmast före
30 kap. 25 a § en ny rubrik av följande lydelse.

30 kap.

Sekretessbrytande bestämmelse

25 a §

Sekretessen enligt 23 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut till en

lokal aktionsgrupp i enlighet med vad som föreskrivs i lagen (2015:266) om
lokala aktionsgrupper.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:89, bet. 2014/15:NU19, rskr. 2014/15:193.

SFS 2015:268

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015