SFS 2015:269 Förordning om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

150269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt
stöd till jordbruket i norra Sverige;

utfärdad den 13 maj 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:93) om nationellt

stöd till jordbruket i norra Sverige

dels att 6, 16 och 17 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 26 §, och närmast före 26 § en ny

rubrik av följande lydelse.

6 §

1

Stöd för mjölkproduktion lämnas med högst följande belopp.

Stöd lämnas för den mjölkmängd som företaget har levererat till mejeri

eller för de mängder mjölk eller andra mjölkprodukter som företaget har sålt
genom direktförsäljning.

Stöd lämnas bara till jordbruksföretag med minst två mjölkkor.

16 §

2

Som villkor för stöd enligt 7, 9, 11 och 12 §§ gäller att stödmottagaren

godtar tillsyn och kontroll i enlighet med artikel 6 punkt 3 i kommissionens
beslut K(2010) 6050 av den 8 september 2010 om ett system för långsiktigt
stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för stöd.

17 §

3

Jordbruksverket samordnar kontrollen över att denna förordning följs.

Kontrollen ska i största möjliga mån samordnas med annan kontroll som

utövas inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Rapportering

26 §

Jordbruksverket ska ta fram underlag för rapportering enligt artikel 6 i

kommissionens beslut K(2010) 6050 av den 8 september 2010 om ett system

Stödområde

öre/kg mjölk

1

136

2a

75

2b

63

3

20

1 Senaste lydelse 2010:1152.

2 Senaste lydelse 2010:1152.

3 Senaste lydelse 2010:1152.

SFS 2015:269

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

2

SFS 2015:269

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i
Sverige.

Underlaget ska lämnas till regeringen senast den 12 maj varje år.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som avser perioden före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)