SFS 2015:270 Förordning om upphävande av förordningen (1999:1319) om mjölkkvoter

150270.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1999:1319) om
mjölkkvoter;

utfärdad den 13 maj 2015.

Regeringen föreskriver att förordningen (1999:1319) om mjölkkvoter ska

upphöra att gälla vid utgången av maj 2015.

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ärenden som avser

kvotåret 2014/2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS 2015:270

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015