SFS 2015:271 Förordning om ändring i förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

150271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:241) om
disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.;

utfärdad den 13 maj 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:241) om disciplin-

ansvar inom totalförsvaret, m.m.

dels att 3 kap. 1�5 §§

1 ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 1 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse av
1 § 2002:510
2 § 2002:510
3 § 2002:510
4 § 2008:1014.

SFS 2015:271

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015