SFS 2015:272 Förordning om ändring i förordningen (2010:651) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser

150272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:651) om
Försvarsmaktens personal vid internationella
militära insatser;

utfärdad den 13 maj 2015.

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2010:651) om Försvarsmak-

tens personal vid internationella militära insatser ska ha följande lydelse.

15 §

1

Den som är anställd i Försvarsmakten och tjänstgör i en internationell

militär insats ska vid tillämpning av 20 § lagen (1994:1811) om disciplin-
ansvar inom totalförsvaret, m.m. anses tjänstgöra vid den enhet där han eller
hon huvudsakligen fullgör sin tjänstgöring.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS 2015:272

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015