SFS 2015:273 Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

150273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

utfärdad den 13 maj 2015.

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

18 §

1 När det gäller lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och fi-

nansiering av terrorism får Finansinspektionen, Lotteriinspektionen, Fastig-
hetsmäklarinspektionen samt länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands
och Skåne län, för de verksamhetsutövare som står under respektive myndig-
hets tillsyn, meddela föreskrifter om

1. åtgärder för riskbaserad kundkännedom enligt 2 kap. 1 §,
2. grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 3 §,
3. undantag från bestämmelser om grundläggande åtgärder för kundkänne-

dom enligt 2 kap. 5 §,

4. vilka stater utanför EES som uppfyller villkoren i 2 kap. 5 § 2 b, 4 och

9 b samt uppfyller villkor för tillämpning av bestämmelserna om utomstående
enligt 2 kap. 3 § fjärde stycket,

5. skärpta åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 6 §,
6. skärpta åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 6 a §,
7. riskbedömningen enligt 2 kap. 7 b §,
8. åtgärder för fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen enligt 2 kap.

10 § och hur dessa ska dokumenteras,

9. hur handlingar eller uppgifter som har använts för att uppnå kundkänne-

dom ska bevaras enligt 2 kap. 13 §,

10. granskning och uppgiftslämnande enligt 3 kap. 1 §,
11. bevarande av uppgifter om granskning och analys av transaktioner en-

ligt 3 kap. 1 b §,

12. kartläggningen, riskbedömningen, rutiner som ska följas samt vilken

information och utbildning som ska tillhandahållas anställda enligt 5 kap. 1 §,
och

13. nödvändiga åtgärder och rutiner för att skydda anställda enligt 5 kap.

2 §.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om hur information ska lämnas till

verket enligt 2 §.

Tillsynsmyndigheterna ska samråda med samordningsorganet vid Finans-

inspektionen för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism innan de meddelar föreskrifter enligt första stycket.

1 Senaste lydelse 2012:24.

SFS 2015:273

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

2

SFS 2015:273

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)