SFS 2015:278 Förordning om ändring i förordningen (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete

150278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:705) om
internationellt polisiärt samarbete;

utfärdad den 13 maj 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:705) om internatio-

nellt polisiärt samarbete

dels att 3 kap. 1 och 4 a §§ och 4 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya kapitel, 5 och 6 kap., av följande lydelse.

3 kap.

1 §

1

I enlighet med rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett

fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism
och gränsöverskridande brottslighet (Prümrådsbeslutet) ska Polismyndighe-
ten, Tullverket och Kustbevakningen i samband med större evenemang med
gränsöverskridande verkningar på begäran av en myndighet i en annan stat
eller på eget initiativ, i syfte att förebygga brottslig verksamhet eller upprätt-
hålla allmän ordning och säkerhet, lämna ut

1. uppgifter om en person, om det på grund av en dom som har vunnit laga

kraft eller någon annan omständighet finns skäl att anta att personen kommer
att begå brott vid evenemanget eller utgöra hot mot den allmänna ordningen
och säkerheten vid detta, eller

2. andra uppgifter än personuppgifter som bedöms vara nödvändiga för att

förebygga brottslig verksamhet eller hot mot den allmänna ordningen och sä-
kerheten vid evenemanget.

Första stycket gäller inte om uppgifter i motsvarande fall inte skulle få läm-

nas ut till en svensk myndighet.

Det svenska kontaktstället översänder uppgifterna enligt första stycket till

kontaktstället i den andra staten.

Polismyndigheten är svenskt kontaktställe vid informationsutbyte vid

större evenemang enligt Prümrådsbeslutet.

4 a §

2

Det svenska kontaktstället ska bistå den egna myndigheten och de

myndigheter som anges i andra stycket med att söka uppgifter i utländska
DNA-register, fingeravtrycksregister och fordonsregister enligt de förutsätt-
ningar som anges i 17 § första stycket, 19 eller 21 § lagen (2000:343) om in-
ternationellt polisiärt samarbete.

Myndigheter som får begära sökningar är

1 Senaste lydelse 2014:1180.

2 Senaste lydelse 2014:1180.

SFS 2015:278

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

2

SFS 2015:278

1. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 4 kap. 10 § polisdata-

lagen (2010:361) när det gäller DNA-register,

2. de som anges i bestämmelsen om direktåtkomst i 4 kap. 17 § polisdata-

lagen när det gäller fingeravtrycksregister, och

3. Säkerhetspolisen, �&klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och

Tullverket när det gäller fordonsregister.

Polismyndigheten är svenskt kontaktställe vid utbyte av DNA-profiler,

fingeravtryck och fordonsuppgifter enligt Prümrådsbeslutet.

4 kap.

1 §

3

I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU av

den 25 oktober 2011 om underlättande av ett gränsöverskridande informa-
tionsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (CBE-direktivet) ska det
svenska kontaktstället bistå den egna myndigheten med att söka uppgifter i
utländska fordonsregister enligt de förutsättningar som anges i 23 § lagen
(2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.

Polismyndigheten är svenskt kontaktställe enligt CBE-direktivet.

5 kap. Tillgång till uppgifter enligt VIS-rådsbeslutet

Sökning

1 §

Myndigheter som är behöriga att begära sökning i informationssystemet

för viseringar (VIS) i enlighet med 24 § lagen (2000:343) om internationellt
polisiärt samarbete är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndig-
heten när den bedriver polisiär verksamhet, Tullverket och Kustbevakningen.

Polismyndigheten är central åtkomstpunkt enligt VIS-rådsbeslutet.
Endast en eller flera särskilt utsedda enheter vid de myndigheter som anges

i första stycket är behöriga att framställa en begäran om sökning.

2 §

En begäran om sökning från en myndighet som anges i 1 § första

stycket ska vara motiverad och skriftlig och ges in till den centrala åtkomst-
punkten. Den centrala åtkomstpunkten ska kontrollera att de villkor som
anges i 24 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete är upp-
fyllda innan den gör en sökning.

I brådskande fall får en begäran om sökning framställas muntligen. Den

centrala åtkomstpunkten får i ett sådant fall göra en sökning i VIS utan att
först kontrollera att de villkor som anges i 24 § lagen om internationellt poli-
siärt samarbete är uppfyllda. Kontrollen ska i så fall utföras så snart som möj-
ligt efter sökningen.

3 §

�ven utländska myndigheter som avses i artikel 6 i VIS-rådsbeslutet är

behöriga att begära sökning i VIS i enlighet med 24 § lagen (2000:343) om
internationellt polisiärt samarbete.

En myndighet som anges i 1 § första stycket och som tagit emot en begäran

om sökning från en utländsk myndighet ska vidarebefordra begäran till den
centrala åtkomstpunkten. Den centrala åtkomstpunkten ska också i dessa fall

3 Senaste lydelse 2014:1180.

background image

3

SFS 2015:278

kontrollera att de villkor som anges i 24 § lagen om internationellt polisiärt
samarbete är uppfyllda innan den gör en sökning.

4 §

Den centrala åtkomstpunkten ska löpande föra en förteckning över de

tjänstemän vid myndigheten som är behöriga att göra sökningar enligt 24 § la-
gen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.

Den centrala åtkomstpunkten ska löpande föra en förteckning över de en-

heter som anges i 1 § tredje stycket.

De myndigheter som anges i 1 § första stycket ska löpande föra en förteck-

ning över de tjänstemän vid respektive myndighet som är behöriga att begära
sökningar i VIS.

Registreringsskyldighet

5 §

Vid sökning i VIS ska den centrala åtkomstpunkten registrera

1. ändamålet med sökningen och typen av brott,
2. ärendenummer,
3. datum och tidpunkt för åtkomsten,
4. om förfarandet i 2 § andra stycket tillämpades,
5. vilka uppgifter som användes vid sökningen,
6. vilka sökbegrepp som användes vid sökningen, och
7. vem som begärde sökningen och vem som utförde den.
Registrerade uppgifter som utgör personuppgifter får behandlas endast för

att övervaka att behandlingen av personuppgifter är lagenlig och för att i öv-
rigt tillgodose skyddet av personuppgifter.

Underrättelse- och informationsskyldighet

6 §

Den myndighet som överför eller tillgängliggör personuppgifter för

tredjeland eller en internationell organisation enligt 27 § andra stycket lagen
(2000:343) om internationellt polisiärt samarbete ska underrätta den centrala
åtkomstpunkten om detta. Den centrala åtkomstpunkten ska registrera överfö-
ringen eller tillgängliggörandet.

7 §

Personuppgifter som har hämtats från VIS och som lagts in i systemet

av en annan stat, får inte lämnas ut till den uppgifterna rör innan den stat som
lagt in uppgifterna har beretts tillfälle att ange sin inställning till utlämnandet.

8 §

Om någon begär hos en myndighet som anges i 1 § första stycket att

oriktiga uppgifter om honom eller henne ska rättas eller att olagligt lagrade
uppgifter om honom eller henne ska gallras, ska myndigheten underrätta vise-
ringsmyndigheten i den stat som har lagt in uppgifterna i systemet. Detsamma
gäller om myndigheten på annat sätt får vetskap om att uppgifter som behand-
las i VIS är oriktiga.

9 §

Den som har begärt en åtgärd enligt 8 § ska inom två månader informe-

ras om vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av begäran och inom
tre månader informeras om vad begäran har lett fram till.

background image

4

SFS 2015:278

Gallring

10 §

Uppgifter som har hämtats från VIS och som har lagts in i systemet av

en annan stat ska gallras när uppgifterna inte längre behövs för något av de
ändamål som anges i 26 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt sam-
arbete.

11 §

Uppgifter som har registrerats enligt 5 och 6 §§ ska gallras ett år efter

registreringen.

Tillsyn

12 §

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för den behandling av person-

uppgifter som sker enligt VIS-rådsbeslutet.

Ytterligare föreskrifter

13 §

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av be-

stämmelserna om tillgång till uppgifter enligt VIS-rådsbeslutet.

6 kap. Tillgång till uppgifter enligt Eurodacförordningen

Eurodacförordningen

1 §

I 2�4 §§ finns bestämmelser om tillgång till uppgifter i Eurodac för

brottsbekämpande ändamål som kompletterar Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac
för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU)
nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat
som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en
tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon med-
lemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär
jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om
ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå
för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säker-
het och rättvisa (omarbetning), i den ursprungliga lydelsen (Eurodacförord-
ningen).

Sökning

2 §

Myndigheter som är behöriga att göra framställningar om jämförelser

med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål i enlighet med Euro-
dacförordningen är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndighe-
ten när den bedriver polisiär verksamhet, Tullverket och Kustbevakningen.

Polismyndigheten är kontrollmyndighet enligt Eurodacförordningen.
Endast en eller flera särskilt utsedda enheter vid de myndigheter som anges

i första stycket är behöriga att framställa en begäran om jämförelse. Kontroll-
myndigheten ska löpande föra en förteckning över enheterna.

background image

5

SFS 2015:278

Registreringsskyldighet

3 §

Vid framställningar om jämförelser med Eurodacuppgifter ska kontroll-

myndigheten registrera de uppgifter som framgår av artikel 36 i Eurodacför-
ordningen.

Ytterligare föreskrifter

4 §

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av be-

stämmelserna i Eurodacförordningen om tillgång till uppgifter i Eurodac för
brottsbekämpande ändamål.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Sofie Lindblom
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015