SFS 2015:280 Lag om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen

150280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om rapportering av olyckor vid olje- och
gasverksamhet till havs utanför Europeiska
unionen;

utfärdad den 21 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Lagens innehåll

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om genomförande av Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om säkerhet för
olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG.

Bestämmelser med anledning av direktivets genomförande finns även i

lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, i minerallagen (1991:45) och i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Rapportering av olyckor

2 §

Ett företag som är registrerat i Sverige ska på begäran av tillsynsmyn-

digheten rapportera om omständigheterna kring en allvarlig olycka som före-
taget, eller dess dotterföretag, har varit inblandat i vid olje- eller gasverksam-
het till havs utanför Europeiska unionen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldigheten att rapportera om en allvarlig olycka.

Tillsyn

3 §

Den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) ut-

övar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen följs.

4 §

Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för till-

synen.

Ett föreläggande får förenas med vite.

1 Prop. 2014/15:64, bet. 2014/15:FöU9, rskr. 2014/15:197.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om
säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG,
i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2015:280

Utkom från trycket
den 2 juni 2015

background image

2

SFS 2015:280

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

�verklagande

5 §

Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

ANNA JOHANSSON
(Näringsdepartementet)