SFS 2015:281 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

150281.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln;

utfärdad den 21 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 3 § lagen (1966:314) om kontinen-

talsockeln ska ha följande lydelse.

3 §

3 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela tillstånd för annan än staten att genom geofysiska mätningar, borrning
eller på annat sätt utforska kontinentalsockeln och att utvinna naturtillgångar
från denna. Tillstånd får dock inte meddelas till olje- eller gasverksamhet.

Ett tillstånd ska avse ett bestämt område och en viss tid. Ett tillstånd till

geologisk lagring av koldioxid behöver dock inte bestämmas till en viss tid.

Regeringen får meddela föreskrifter om att ett visst slag av verksamhet som

det får lämnas tillstånd till enligt första stycket får bedrivas utan tillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:64, bet. 2014/15:FöU9, rskr. 2014/15:197.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om
säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG,
i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2012:431.

SFS 2015:281

Utkom från trycket
den 2 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

;