SFS 2015:282 Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

150282.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i minerallagen (1991:45);

utfärdad den 21 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i minerallagen (1991:45) ska

införas en ny paragraf, 17 kap. 4 §, av följande lydelse.

17 kap.

4 §

Undersökningstillstånd och bearbetningskoncession får inte meddelas i

fråga om olje- eller gasverksamhet till havs.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:64, bet. 2014/15:FöU9, rskr. 2014/15:197.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om
säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG,
i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2015:282

Utkom från trycket
den 2 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015