SFS 2015:283 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

150283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ODJLLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ODJLLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ODJLLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ODJLLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:ODJLLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:ODJLLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:ODJLLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:ODJLLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ODJLLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ODJLLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ODJLLG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:ODJLLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:ODJLLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ODJLLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:ODJLLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen <br/>(2009:400);</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 maj 2015.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att det i offentlighets- och sekretess-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">lagen (2009:400) ska inf�ras en ny paragraf, 32 kap. 8 a �, och n�rmast f�re<br/>32 kap. 8 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>32 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanf�r Europeiska <br/>unionen</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:450px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Sekretess g�ller f�r uppgift om en enskilds personliga eller ekono-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">miska f�rh�llanden som har l�mnats till en myndighet i enlighet med lagen<br/>(2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs<br/>utanf�r Europeiska unionen, om det inte st�r klart att uppgiften kan r�jas utan<br/>att den enskilde eller n�gon n�rst�ende till denne lider skada eller men.</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst femtio �r.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2015.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Katrin Hollunger W�gnert<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2014/15:64, bet. 2014/15:F�U9, rskr. 2014/15:197.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om<br/>s�kerhet f�r olje- och gasverksamhet till havs och om �ndring av direktiv 2004/35/EG,<br/>i den ursprungliga lydelsen.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:283</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 juni 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utf�rdad den 21 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att det i offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400) ska inf�ras en ny paragraf, 32 kap. 8 a �, och n�rmast f�re
32 kap. 8 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

32 kap.

Olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanf�r Europeiska
unionen

8 a �

Sekretess g�ller f�r uppgift om en enskilds personliga eller ekono-

miska f�rh�llanden som har l�mnats till en myndighet i enlighet med lagen
(2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs
utanf�r Europeiska unionen, om det inte st�r klart att uppgiften kan r�jas utan
att den enskilde eller n�gon n�rst�ende till denne lider skada eller men.

F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst femtio �r.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2015.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger W�gnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:64, bet. 2014/15:F�U9, rskr. 2014/15:197.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om
s�kerhet f�r olje- och gasverksamhet till havs och om �ndring av direktiv 2004/35/EG,
i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2015:283

Utkom fr�n trycket
den 2 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

;