SFS 2015:284 Förordning med instruktion för Socialstyrelsen

150284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 21 maj 2015.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 §

Socialstyrelsen är förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso-

och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, tandvård, socialtjänst, stöd
och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och miss-
bruksmedel. Vidare ska Socialstyrelsen bistå regeringen med underlag och
expertkunskap för utvecklingen inom sitt verksamhetsområde.

Socialstyrelsens ansvar gäller i den utsträckning sådana frågor inte ska

handläggas av någon annan myndighet.

2 §

Socialstyrelsen ska samordna de statliga insatserna inom socialtjänst

och hälso- och sjukvård när det gäller barn och ungdom samt inför beslut eller
andra åtgärder som rör barn analysera konsekvenserna för barn och då ta sär-
skild hänsyn till barns bästa.

Socialstyrelsen har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för genomförande av

de funktionshinderspolitiska målen med anknytning till Socialstyrelsens verk-
samhetsområde. Socialstyrelsen ska inom ramen för detta ansvar vara sam-
lande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

Socialstyrelsen ska inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet samt

ha ett samlat ansvar för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sex-
uell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Uppgifter som rör statlig styrning med kunskap

3 §

Bestämmelser om statlig styrning med kunskap finns i förordningen

(2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård
och socialtjänst.

4 §

Socialstyrelsen ska

1. genom kunskapsstöd och föreskrifter bidra till att hälso- och sjukvården

och socialtjänsten bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet,

2. ansvara för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom sitt verk-

samhetsområde,

SFS 2015:284

Utkom från trycket
den 2 juni 2015

background image

2

SFS 2015:284

3. arbeta med och ge stöd till metodutveckling inom sitt verksamhetsom-

råde,

4. främja utvecklingen av metoder och arbetsformer i socialt arbete genom

forskning, systematisk prövning och värdering av utfall och effekter av insat-
ser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade, inbegripet metoder som möjliggör för barn
med funktionsnedsättning att ge uttryck för sina åsikter när sådana insatser rör
dem, samt förmedla kunskap om verkningsfulla metoder och arbetsformer,

5. följa, analysera och rapportera om hälsa, hälso- och sjukvård, social-

tjänst samt stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning
genom statistikframställning, uppföljning, utvärdering och epidemiologiska
studier,

6. följa forsknings- och utvecklingsarbete av särskild betydelse inom sitt

verksamhetsområde och verka för att sådant arbete kommer till stånd,

7. skapa och tillhandahålla enhetliga begrepp, termer och klassifikationer

inom sitt verksamhetsområde,

8. efter samråd med Myndigheten för internationella adoptionsfrågor utar-

beta den särskilda information som behövs för bedömning av ett hems lämp-
lighet att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera det, och

9. efter att ha hört Livsmedelsverket utarbeta och sprida objektivt och sak-

ligt informations- och utbildningsmaterial om uppfödning av spädbarn och
småbarn i enlighet med artikel 15 i kommissionens direktiv 2006/141/EG av
den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och
om ändring av direktiv 1999/21/EG, i lydelsen enligt kommissionens förord-
ning (EG) nr 1243/2008.

Förvaltningsuppgifter

5 §

Socialstyrelsen ansvarar för förvaltningsuppgifter i enlighet med vad

som anges i lag och förordning.

Myndigheten ska särskilt ansvara för
1. prövningen av sådana behörighetsfrågor som anges i 4 kap. 10 § patient-

säkerhetslagen (2010:659),

2. officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella stati-

stiken,

3. hälsodataregister, och
4. att pröva frågor om statsbidrag.
Vidare är Socialstyrelsen tillsynsvägledande myndighet i enlighet med vad

som anges i miljötillsynsförordningen (2011:13).

6 §

Socialstyrelsen ska, utöver vad som anges i andra författningar, ansvara

för

1. Donationsregistret samt för att ta fram och utveckla statistik och register

inom sitt verksamhetsområde,

2. att besluta om tillhandahållande och fördelning av platser till de specia-

listkompetenskurser som ingår i läkares vidareutbildning och som anordnas
med statliga medel, och

3. vara behörig myndighet för yrken inom hälso- och sjukvården och soci-

altjänsten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den
7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

background image

3

SFS 2015:284

Uppgifter i fråga om regelgivning

7 §

Socialstyrelsen ansvarar för föreskrifter och allmänna råd inom sitt

verksamhetsområde.

Myndigheten kungör sina föreskrifter i samt är utgivande myndighet för

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, social-
tjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet med bilaga 1 till författningssam-
lingsförordningen (1976:725).

Uppgifter rörande beredskap

8 §

Socialstyrelsen har ett samlat ansvar för att expertis utvecklas och upp-

rätthålls samt att kunskap sprids om

1. katastrofmedicin, och
2. krisberedskap inom myndighetens verksamhetsområde.
Myndigheten ska verka för att expertis inom dessa områden står till sam-

hällets förfogande vid kriser och katastrofer.

Inom ramen för vad som sägs i första stycket, får Socialstyrelsen finansiera

verksamhet som bedrivs i kunskapscentrum vid de myndigheter som valts ut
av myndigheten i syfte att upprätthålla kvalificerad nationell kompetens inom
katastrofmedicin och krisberedskap. Socialstyrelsen ska besluta om inrikt-
ningen för sådan verksamhet som avses ovan och som finansieras av myndig-
heten samt stödja och följa upp verksamheten och se till att den bedrivs effek-
tivt.

9 §

Socialstyrelsen ska

1. medverka i totalförsvaret och i krisberedskap i enlighet med förord-

ningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap samt samordna och
övervaka planläggningen av den civila hälso- och sjukvårdens och social-
tjänstens beredskap,

2 inom sitt verksamhetsområde fullgöra de uppgifter som följer av Europa-

parlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om
allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande
av beslut nr 2119/98/EG,

3. på regeringens uppdrag samordna förberedelserna för försörjningen med

läkemedel och sjukvårdsmateriel inför höjd beredskap, för att upprätthålla en
katastrofmedicinsk beredskap, och

4. vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälso-

beredskapsavtal och verka för att intentionerna i avtalet genomförs.

Uppgifter inom det internationella samarbetet

10 §

Socialstyrelsen ska

1. vara nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid
gränsöverskridande hälso- och sjukvård och fullgöra de uppgifter som en
sådan kontaktpunkt har enligt artiklarna 6.1 i fråga om samråd, i den ur-
sprungliga lydelsen, 6.2, 6.3 och 6.5, i den ursprungliga lydelsen, samt enligt
artikel 4 i kommissionens genomförandedirektiv 2012/52/EU av den 20 de-
cember 2012 om åtgärder för att underlätta erkännandet av recept som utfär-
dats i en annan medlemsstat, i den ursprungliga lydelsen,

background image

4

SFS 2015:284

2. vara nationell kontaktpunkt för samordning av frågor som gäller genom-

förandet av artikel 5 i konventionen den 30 maj 2008 om klusterammunition,
och

3. bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.

Samverkan

11 §

Socialstyrelsen ska samverka med relevanta aktörer inom sitt verksam-

hetsområde för att uppnå målen med verksamheten.

Myndighetens arbete med att styra med kunskap ska planeras och utföras i

samverkan med andra berörda myndigheter så att den statliga styrningen med
kunskap avseende av hälso- och sjukvård och socialtjänst är samordnad.

Bestämmelser om samverkan med vissa andra myndigheter finns i förord-

ningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjuk-
vård och socialtjänst.

12 §

Socialstyrelsen ska särskilt samverka med Försäkringskassan, Arbets-

förmedlingen och Arbetsmiljöverket i syfte att uppnå en effektivare använd-
ning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet.

Ledning

13 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

14 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio

ledamöter.

Organisation

15 §

Socialstyrelsen utför administrativa och handläggande uppgifter åt

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Särskilda organ

Rådgivande organ

16 §

Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Nationella

rådet för organ- och vävnadsdonation. Det rådgivande organet ska

1. vara ett kunskapscentrum i donations- och transplantationsfrågor,
2. ha en opinionsbildande roll och se till att allmänheten och massmedierna

får kontinuerlig information i donationsfrågor,

3. följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården i donations- och trans-

plantationsfrågor och ta de initiativ denna kan ge anledning till,

4. medverka i kvalitetssäkring och utbildning av donationsansvarig läkare

och kontaktansvarig sjuksköterska,

5. medverka vid internationella kontakter och i framtagandet av nyckeltal,
6. ge vägledning i etiska frågor, samt
7. svara för frågor som gäller donationskort.

background image

5

SFS 2015:284

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet även fullgöra andra uppgifter.
Rådet består av en ordförande och sju andra ledamöter.

17 §

Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Nationella

rådet för specialiseringstjänstgöring. Det rådgivande organet ska bistå Social-
styrelsen med att

1. dela in och benämna de specialiteter inom vilka specialistkompetens kan

uppnås samt med att avgöra vad som ska krävas för att få bevis om specialist-
kompetens,

2. utarbeta målbeskrivningar som avses i 4 kap. 5 § 3 patientsäkerhetsför-

ordningen (2010:1369),

3. stödja huvudmännen för att uppnå hög kvalitet i specialiseringstjänst-

göringen,

4. främja utbildning av handledare inom specialiseringstjänstgöringen,
5. följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen, samt
6. utarbeta kriterier för utbildande enheter för att säkerställa att verksam-

heten har den bredd och inriktning som behövs för att erbjuda specialiserings-
tjänstgöring av hög kvalitet.

Rådet ska vidare bistå Socialstyrelsen i frågor om enskilda läkares och

tandläkares kompetens i förhållande till fastställda målbeskrivningar.

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet även fullgöra andra uppgifter.
Rådet består av en ordförande samt sju andra ledamöter för frågor om läka-

res specialiseringstjänstgöring och sex andra ledamöter för frågor om tand-
läkares specialiseringstjänstgöring.

Beslutande organ

18 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Social-

styrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor. Beslutsorga-
net ska avgöra

1. rättsmedicinska ärenden,
2. ärenden om fastställelse av könstillhörighet eller tillstånd till ingrepp i

könsorgan enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa
fall,

3. ärenden om tillstånd till sterilisering,
4. ärenden om tillstånd till kastrering,
5. ärenden om tillstånd till ingående av äktenskap,
6. ärenden om tillstånd till abort och tillstånd till avbrytande av havande-

skap enligt 6 § abortlagen (1974:595),

7. ärenden om tillstånd till insemination,
8. ärenden om tillstånd till befruktning utanför kroppen som vägrats i enlig-

het med 7 kap. 5 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,

9. ärenden om utlåtande om en persons hälsotillstånd i samband med pröv-

ning av en persons lämplighet att ta emot ett barn med hemvist utomlands i
syfte att adoptera det,

10. ärenden där Socialstyrelsen ska yttra sig över en sådan utredning med

ett utlåtande om risk för återfall i brottslighet som avses i 10 § lagen
(2006:45) om omvandling av fängelse på livstid, och

11. andra ärenden i vilka Socialstyrelsen på begäran av en domstol, en

åklagarmyndighet eller Polismyndigheten ska avge utlåtande om någons häl-
sotillstånd.

background image

6

SFS 2015:284

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får rådet avgöra även andra ärenden.
Ordföranden i rådet och ställföreträdaren för honom eller henne ska ha

erfarenhet som lagfaren domare.

19 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Riks-

sjukvårdsnämnden. Beslutsorganet ska fatta beslut om rikssjukvård enligt 9 a
och 9 b §§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Om Socialstyrelsen bestämmer det, får nämnden även fullgöra andra upp-

gifter.

Rikssjukvårdsnämnden består av en ordförande samt nio andra ledamöter,

varav sex ska representera landstingen, en ska representera Statens beredning
för medicinsk och social utvärdering och en ska representera Vetenskaps-
rådet. Ordföranden i nämnden och ställföreträdaren för denne ska vara repre-
sentanter från Socialstyrelsen.

Anställningar och uppdrag

20 §

Generaldirektören är myndighetschef.

21 §

Generaldirektören är enligt förordningen (2015:155) om statlig styr-

ning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst ordförande i
Rådet för statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och
socialtjänst samt i Huvudmannagruppen för behovsanpassad styrning med
kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.

22 §

Ledamöterna i Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation utses

av regeringen för en bestämd tid.

23 §

Ledamöterna i Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring utses av

regeringen för en bestämd tid.

För frågor om läkares specialiseringstjänstgöring ska minst en av leda-

möterna utses på förslag av Socialstyrelsen, minst en på förslag av Sveriges
Kommuner och Landsting, minst en på förslag av Svenska Läkaresällskapet,
minst en på förslag av Sveriges läkarförbund och minst en på förslag av Sve-
riges universitets- och högskoleförbund.

För frågor om tandläkares specialiseringstjänstgöring ska minst en av leda-

möterna utses på förslag av Socialstyrelsen, minst en på förslag av Sveriges
Kommuner och Landsting, minst en på förslag av professionen, minst en på
förslag av vårdgivarna och minst en på förslag av Sveriges universitets- och
högskoleförbund.

Personalansvarsnämnd

24 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

25 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

background image

7

SFS 2015:284

�verklagande

26 §

Socialstyrelsens beslut i ärenden om fördelning av bidrag får inte över-

klagas.

27 §

Socialstyrelsens beslut om tillhandahållande och fördelning av platser

till de specialistkompetenskurser som ingår i läkares vidareutbildning och
som anordnas med statliga medel får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2009:1243) med instruk-

tion för Socialstyrelsen.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015