SFS 2015:285 Förordning om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

150285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AAOHGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AAOHHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AAOHHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:AAOHGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:AAOHHG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:AAOHHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:AAOHGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:AAOHGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AAOHHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AAOHGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:AAOHGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AAOHGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:AAOHGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:AAOHHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:AAOHGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:AAOHHF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AAOHGF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:1233) med <br/>instruktion f�r Statens beredning f�r medicinsk <br/>och social utv�rdering;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 maj 2015.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2007:1233) med instruk-</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tion f�r Statens beredning f�r medicinsk och social utv�rdering</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:436px;white-space:nowrap" class="ft13">1 </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels </i>att 1 och 4 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 1 a, 4 a och 4 b ��, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens beredning f�r medicinsk och social utv�rdering har till uppgift</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">att utv�rdera det vetenskapliga st�det f�r till�mpade och nya metoder i h�lso-<br/>och sjukv�rden och i den verksamhet som bedrivs med st�d av social-<br/>tj�nstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om st�d och service till vissa<br/>funktionshindrade ur ett medicinskt perspektiv d�r s� �r till�mpligt, samt ur<br/>ett ekonomiskt, samh�lleligt och etiskt perspektiv. </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:548px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska sammanst�lla utv�rderingarna p� ett enkelt och l�tt-</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">fattligt s�tt och sprida dem s� att huvudm�n (landsting och kommuner), v�rd-<br/>givare och andra ber�rda kan till�gna sig kunskapen. Myndigheten ska konti-<br/>nuerligt utveckla sitt arbete med att sprida utv�rderingarna s� att dessa till�m-<br/>pas i praktiken och leder till �nskade f�r�ndringar inom h�lso- och sjukv�rden<br/>och socialtj�nsten. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska systematiskt identifiera och aktivt informera om s�dana</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">metoder i h�lso- och sjukv�rden och socialtj�nsten vars effekter det saknas<br/>tillr�cklig kunskap om.</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:720px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Inom myndigheten finns ett s�rskilt beslutsorgan som ben�mns N�mn-</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">den f�r medicinsk och social utv�rdering. </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">N�mnden har till uppgift att fastst�lla slutsatser i de utv�rderingar som</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">myndigheten genomf�r enligt 1 �. N�mnden ska bidra till utv�rderingarnas<br/>till�mpbarhet f�r huvudm�n (landsting och kommuner), v�rdgivare och andra<br/>ber�rda.</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">N�mnden best�r av myndighetens chef och h�gst 15 andra ledam�ter. </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2015:167.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">2 Senaste lydelse 2015:167. �ndringen inneb�r bl.a. att andra och tredje styckena tas<br/>bort.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2015:167.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:285</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 juni 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:285</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft20">N�mnden f�r medicinsk och social utv�rdering ansvarar f�r sina be-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">slut.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">N�mnden f�r medicinsk och social utv�rdering ansvarar f�r sin verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">inf�r myndighetens ledning.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndighetens ledning ansvarar inf�r regeringen f�r att N�mnden f�r</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">medicinsk och social utv�rdering tilldelas resurser f�r sin verksamhet samt<br/>f�r att verksamheten bedrivs f�rfattningsenligt och effektivt och redovisas p�<br/>ett tillf�rlitligt s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2015.</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">GABRIEL WIKSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:1233) med
instruktion f�r Statens beredning f�r medicinsk
och social utv�rdering;

utf�rdad den 21 maj 2015.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2007:1233) med instruk-

tion f�r Statens beredning f�r medicinsk och social utv�rdering

1

dels att 1 och 4 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 1 a, 4 a och 4 b ��, av f�ljande

lydelse.

1 �

2

Statens beredning f�r medicinsk och social utv�rdering har till uppgift

att utv�rdera det vetenskapliga st�det f�r till�mpade och nya metoder i h�lso-
och sjukv�rden och i den verksamhet som bedrivs med st�d av social-
tj�nstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om st�d och service till vissa
funktionshindrade ur ett medicinskt perspektiv d�r s� �r till�mpligt, samt ur
ett ekonomiskt, samh�lleligt och etiskt perspektiv.

1 a �

Myndigheten ska sammanst�lla utv�rderingarna p� ett enkelt och l�tt-

fattligt s�tt och sprida dem s� att huvudm�n (landsting och kommuner), v�rd-
givare och andra ber�rda kan till�gna sig kunskapen. Myndigheten ska konti-
nuerligt utveckla sitt arbete med att sprida utv�rderingarna s� att dessa till�m-
pas i praktiken och leder till �nskade f�r�ndringar inom h�lso- och sjukv�rden
och socialtj�nsten.

Myndigheten ska systematiskt identifiera och aktivt informera om s�dana

metoder i h�lso- och sjukv�rden och socialtj�nsten vars effekter det saknas
tillr�cklig kunskap om.

4 �

3

Inom myndigheten finns ett s�rskilt beslutsorgan som ben�mns N�mn-

den f�r medicinsk och social utv�rdering.

N�mnden har till uppgift att fastst�lla slutsatser i de utv�rderingar som

myndigheten genomf�r enligt 1 �. N�mnden ska bidra till utv�rderingarnas
till�mpbarhet f�r huvudm�n (landsting och kommuner), v�rdgivare och andra
ber�rda.

N�mnden best�r av myndighetens chef och h�gst 15 andra ledam�ter.

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2015:167.

2 Senaste lydelse 2015:167. �ndringen inneb�r bl.a. att andra och tredje styckena tas
bort.

3 Senaste lydelse 2015:167.

SFS 2015:285

Utkom fr�n trycket
den 2 juni 2015

background image

2

SFS 2015:285

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

4 a �

N�mnden f�r medicinsk och social utv�rdering ansvarar f�r sina be-

slut.

N�mnden f�r medicinsk och social utv�rdering ansvarar f�r sin verksamhet

inf�r myndighetens ledning.

4 b �

Myndighetens ledning ansvarar inf�r regeringen f�r att N�mnden f�r

medicinsk och social utv�rdering tilldelas resurser f�r sin verksamhet samt
f�r att verksamheten bedrivs f�rfattningsenligt och effektivt och redovisas p�
ett tillf�rlitligt s�tt.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2015.

P� regeringens v�gnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;