SFS 2015:285 Förordning om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

150285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1233) med
instruktion för Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering;

utfärdad den 21 maj 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1233) med instruk-

tion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

1

dels att 1 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 a, 4 a och 4 b §§, av följande

lydelse.

1 §

2

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har till uppgift

att utvärdera det vetenskapliga stödet för tillämpade och nya metoder i hälso-
och sjukvården och i den verksamhet som bedrivs med stöd av social-
tjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade ur ett medicinskt perspektiv där så är tillämpligt, samt ur
ett ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

1 a §

Myndigheten ska sammanställa utvärderingarna på ett enkelt och lätt-

fattligt sätt och sprida dem så att huvudmän (landsting och kommuner), vård-
givare och andra berörda kan tillägna sig kunskapen. Myndigheten ska konti-
nuerligt utveckla sitt arbete med att sprida utvärderingarna så att dessa tilläm-
pas i praktiken och leder till önskade förändringar inom hälso- och sjukvården
och socialtjänsten.

Myndigheten ska systematiskt identifiera och aktivt informera om sådana

metoder i hälso- och sjukvården och socialtjänsten vars effekter det saknas
tillräcklig kunskap om.

4 §

3

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Nämn-

den för medicinsk och social utvärdering.

Nämnden har till uppgift att fastställa slutsatser i de utvärderingar som

myndigheten genomför enligt 1 §. Nämnden ska bidra till utvärderingarnas
tillämpbarhet för huvudmän (landsting och kommuner), vårdgivare och andra
berörda.

Nämnden består av myndighetens chef och högst 15 andra ledamöter.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:167.

2 Senaste lydelse 2015:167. �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas
bort.

3 Senaste lydelse 2015:167.

SFS 2015:285

Utkom från trycket
den 2 juni 2015

background image

2

SFS 2015:285

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

4 a §

Nämnden för medicinsk och social utvärdering ansvarar för sina be-

slut.

Nämnden för medicinsk och social utvärdering ansvarar för sin verksamhet

inför myndighetens ledning.

4 b §

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Nämnden för

medicinsk och social utvärdering tilldelas resurser för sin verksamhet samt
för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och redovisas på
ett tillförlitligt sätt.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2015.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)