SFS 2015:286 Förordning om ändring i förordningen (2007:826) med instruktion för Statens skaderegleringsnämnd

150286.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:826) med
instruktion för Statens skaderegleringsnämnd;

utfärdad den 21 maj 2015.

Regeringen föreskriver att 3 och 5 §§ förordningen (2007:826) med in-

struktion för Statens skaderegleringsnämnd ska ha följande lydelse.

3 §

Nämnden ska bestå av högst fem ledamöter. En av ledamöterna är ord-

förande och en är vice ordförande. Ledamöterna ska vara jurister med erfaren-
het som domare.

Vice ordförande utses av regeringen för en bestämd tid.
Nämnden är beslutsför med tre ledamöter.

5 §

Hos nämnden finns sakkunniga med erfarenhet av skadereglerings-

arbete inom försäkringsverksamhet.

Sakkunniga hos nämnden utses av Kammarkollegiet för en bestämd tid.
Ersättning till sakkunniga beslutas av regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

SFS 2015:286

Utkom från trycket
den 2 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015