SFS 2015:287 Förordning om ändring i arkivförordningen (1991:446)

150287.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i arkivförordningen (1991:446);

utfärdad den 21 maj 2015.

Regeringen föreskriver att det i arkivförordningen (1991:446) ska införas

en ny paragraf, 15 §, av följande lydelse.

15 §

1

Riksarkivet får för statliga myndigheter samt organ som anges i bila-

gan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) meddela närmare före-
skrifter om innehållet i och utformningen av den förteckning som ska publice-
ras enligt 11 § andra stycket lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av hand-
lingar från den offentliga förvaltningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

1 Tidigare 15 § upphävd genom 1995:680.

SFS 2015:287

Utkom från trycket
den 2 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015