SFS 2015:288 Förordning om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

150288.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1770) om
geografisk miljöinformation;

utfärdad den 21 maj 2015.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 14 § förordningen (2010:1770) om geo-

grafisk miljöinformation ska ha följande lydelse.

4 kap.

14 §

Om en myndighet får ta ut avgifter från myndigheter för tjänster som

avses i 4 § eller för geografisk miljöinformation, får avgifterna inte överstiga
kostnaderna för att reproducera, tillhandahålla och sprida informationen res-
pektive kostnaderna för tjänsterna, om inte annat följer av andra stycket.

Om en myndighet är skyldig att ta ut sådana avgifter som avses i första

stycket för att täcka en väsentlig del av kostnaderna för en verksamhet, får de
samlade intäkterna inte överstiga kostnaderna för att samla in, framställa,
reproducera och sprida informationen respektive kostnaderna för tjänsterna
samt en rimlig avkastning på investeringar.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om avgifter som tas ut från

myndigheter för vidareutnyttjande av handlingar när det framgår att handling-
arna ska användas i konkurrensutsatt verksamhet. Bestämmelser om sådana
avgifter och om avgifter som tas ut från enskilda finns i 7 § lagen (2010:566)
om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2015:288

Utkom från trycket
den 2 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015