SFS 2015:289 Lag om ändring i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

150289.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:566) om
vidareutnyttjande av handlingar från den
offentliga förvaltningen;

utfärdad den 21 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2010:566) om vida-

reutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

dels att 1�7, 9�12 och 14 §§ samt rubriken närmast före 14 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det närmast före 5 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

Syftet med denna lag är att främja utvecklingen av en informations-

marknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som till-
handahålls av myndigheter.

Lagen avser att förhindra att myndigheter beslutar om sådana villkor för

vidareutnyttjande av handlingar som begränsar konkurrensen.

Bestämmelser om tillhandahållande av handlingar finns i annan författning.

2 §

Lagen gäller för vidareutnyttjande av sådana handlingar som tillhanda-

hålls av statliga och kommunala myndigheter.

Lagen gäller också för vidareutnyttjande av sådana handlingar som tillhan-

dahålls av de organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), om handlingarna hör till den verksamhet som anges där, samt
sådana handlingar som tillhandahålls av aktiebolag, handelsbolag, ekono-
miska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rätts-
ligt bestämmande inflytande. Dessa organ ska vid tillämpningen av denna lag
jämställas med myndigheter.

3 §

Denna lag gäller inte för handlingar som

1. inte får tillhandahållas,
2. tillhandahålls i en myndighets konkurrensutsatta verksamhet,
3. en myndighet tillhandahåller en annan myndighet, utom när det framgår

att handlingarna ska användas i konkurrensutsatt verksamhet,

4. finns hos andra utbildnings- eller forskningsinstitutioner än högskolebib-

liotek,

5. finns hos andra kulturinstitutioner än arkiv, bibliotek och museer,

1 Prop. 2014/15:79, bet. 2014/15:FiU14, rskr. 2014/15:188.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om
vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, i lydelsen enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU.

SFS 2015:289

Utkom från trycket
den 2 juni 2015

background image

2

SFS 2015:289

6. utgör datorprogram, eller
7. tredje man innehar rätt till enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

litterära och konstnärliga verk.

4 §

Lagen påverkar inte utövandet av sådan ensamrätt som följer av patent-

lagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), firmalagen (1974:156),
lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, växt-
förädlarrättslagen (1997:306) eller varumärkeslagen (2010:1877).

Tillåtet vidareutnyttjande

5 §

Vidareutnyttjande är tillåtet för handlingar som tillhandahålls av myn-

digheter, med de begränsningar som en myndighet är skyldig att besluta om
eller som annars följer av författning.

6 §

I denna lag avses med

handlingar: sådana handlingar som avses i 2 kap. 3 § första stycket första

meningen tryckfrihetsförordningen,

vidareutnyttjande: användning av handlingar för andra ändamål än det

ursprungliga ändamål för vilket handlingarna behandlas av en myndighet.

7 §

Om en myndighet får ta ut avgifter vid vidareutnyttjande av handlingar,

får avgifterna inte överstiga kostnaderna för att reproducera, tillhandahålla
och sprida handlingarna, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Om en myndighet är skyldig att ta ut avgifter vid vidareutnyttjande av

handlingar för att täcka en väsentlig del av kostnaderna för en verksamhet, får
de samlade intäkterna inte överstiga kostnaderna för att samla in, framställa,
reproducera och sprida handlingarna samt en rimlig avkastning på investe-
ringar.

Sådana arkiv, bibliotek och museer som får ta ut avgifter vid vidareutnytt-

jande av handlingar, får tillämpa bestämmelsen i andra stycket oavsett krav på
kostnadstäckning.

9 §

Om en myndighet vidareutnyttjar handlingar i sin konkurrensutsatta

verksamhet ska samma avgifter och andra villkor för tillhandahållande av
handlingarna tillämpas för denna verksamhet som för andra som vidareutnytt-
jar handlingar.

10 §

Om inte annat följer av andra stycket får en myndighet inte bevilja

någon en exklusiv rätt att vidareutnyttja handlingar, utom när det är nödvän-
digt för att tillhandahålla en tjänst av allmänt intresse. En sådan exklusiv rätt
får beviljas för högst tre år i taget.

Utöver vad som följer av första stycket får arkiv, bibliotek och museer be-

vilja en exklusiv rätt vid digitalisering av kulturresurser. Om den exklusiva
rätten överstiger tio år, ska den omprövas under det elfte året och därefter vart
sjunde år.

Senast när den exklusiva rätten enligt andra stycket har gått ut ska den som

beviljats rätten ge myndigheten en kostnadsfri kopia av de digitaliserade kul-
turresurserna med en rätt att fritt utnyttja och distribuera materialet.

Om en myndighet beviljar en sådan exklusiv rätt som avses i första och

andra styckena, ska den offentliggöra information om detta.

background image

3

SFS 2015:289

11 §

En myndighet ska informera om avgifter, inklusive beräkningsgrund,

och andra villkor för vidareutnyttjandet.

En myndighet ska publicera en förteckning över vilka typer av handlingar

som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande samt till-
hörande information.

Informationen enligt första och andra styckena ska kunna lämnas elektro-

niskt och utan avgift.

12 §

När ett organ som enligt 2 § andra stycket jämställs med myndighet

handlägger ett ärende om vidareutnyttjande av sådana handlingar som tillhan-
dahålls av organet, ska följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223)
tillämpas:

� 5 § andra stycket om enskildas kontaktmöjligheter,
� 11 och 12 §§ om jäv,
� 14 § första stycket om en parts rätt att meddela sig muntligen,
� 15 § om anteckning av uppgifter,
� 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,
� 21 § om underrättelse om beslut,
� 22 och 23�25 §§ om överklagande,
� 26 § om rättelse av skrivfel och liknande,
� 27 och 28 §§ om omprövning av beslut, och
� 30 § om överklagande av avvisningsbeslut.

Beslut om vidareutnyttjande

14 §

En myndighet ska på begäran lämna ett skriftligt beslut, om vida-

reutnyttjandet har förenats med villkor eller om en begäran om vidareutnytt-
jande har avslagits. Sådana beslut ska innehålla de skäl som har bestämt
utgången i ärendet.

Om beslutet grundas på att ett vidareutnyttjande skulle inkräkta på tredje

mans rätt enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnär-
liga verk, ska myndigheten i beslutet ange vem som är rättsinnehavare, om
denne är känd, eller vilken licensgivare som myndigheten har fått informatio-
nen från. Arkiv, bibliotek och museer behöver dock inte lämna sådana uppgif-
ter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015