SFS 2015:290 Förordning om upphävande av förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem

150290.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1983:28) om
undervisning av barn och ungdomar som vistas vid
särskilda ungdomshem;

utfärdad den 21maj 2015.

Regeringen föreskriver att förordningen (1983:28) om undervisning av

barn och ungdomar som vistas vid särskilda ungdomshem

1 ska upphöra att

gälla vid utgången av juni 2015.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1995:820.
Senast lydelse av förordningens rubrik 1998:633.

SFS 2015:290

Utkom från trycket
den 2 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015