SFS 2015:291 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

150291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039);

utfärdad den 21 maj 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (2010:2039)
dels att 1 kap. 1 § och 12 kap. 4 a § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya kapitel, 4 a och 13 a kap., av följande ly-

delse.

1 kap.

1 §

1

Förordningen innehåller följande kapitel:

� inledande bestämmelser (1 kap.),
� huvudmän (2 kap.),
� lärotider (3 kap.),
� utbildningens innehåll och omfattning (4 kap.),
� fjärrundervisning (4 a kap.),
� avvikelser inom de nationella programmen (5 kap.),
� introduktionsprogram (6 kap.),
� behörighet, urval och förfarandet vid antagning (7 kap.),
� betyg, gymnasieexamen och prövning (8 kap.),
� stödåtgärder (9 kap.),
� utbildning för döva och hörselskadade (10 kap.),
� utbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning)

(11 kap.),

� elever (12 kap.),
� bidrag till huvudmän för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärsko-

lor (13 kap.),

� utbildning för elever vid särskilda ungdomshem (13 a kap.), och
� övriga bestämmelser (14 kap. ).

4 a kap. Fjärrundervisning

Allmänt om fjärrundervisning

1 §

Fjärrundervisning får anordnas för elever i gymnasieskolan och gymna-

siesärskolan under de förutsättningar och med de begränsningar som följer av
2�4 §§.

Bestämmelserna i kapitlet hindrar dock inte att en lärare som är närvarande

i klassrummet, som ett led i sin undervisning av eleverna, tar hjälp av en

1 Senaste lydelse 2012:402.

SFS 2015:291

Utkom från trycket
den 2 juni 2015

background image

2

SFS 2015:291

annan lärare som undervisar med hjälp av informations- och kommunika-
tionsteknik och som är åtskild från eleverna i rum men inte i tid.

2 §

Fjärrundervisning får anordnas i

1. moderna språk,
2. modersmål, och
3. teckenspråk.
Fjärrundervisning får också användas för att ge elever studiehandledning

på modersmålet.

Förutsättningar för fjärrundervisning

3 §

Fjärrundervisning får genomföras endast om

1. det inte finns någon lärare som uppfyller kraven enligt 2 kap. 13 § skol-

lagen (2010:800) eller, när det gäller studiehandledning på modersmålet,
annan lämplig person att tillgå inom en huvudmans skolenhet, eller

2. elevunderlaget är otillräckligt.

Handledare

4 §

Vid fjärrundervisning ska det finnas en handledare närvarande i den lo-

kal där eleverna befinner sig.

Avtal med staten

5 §

Avtal med staten om uppgifter som avser fjärrundervisning får enbart

slutas för undervisning i teckenspråk och samiska.

12 kap.

4 a §

2

Om en elev har påbörjat en utbildning och därefter utan anmälan en-

ligt 4 § har uteblivit från utbildningen under mer än en månad i följd, utan att
detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avslu-
tat utbildningen.

Rektorn får dock besluta att eleven inte ska anses ha avslutat utbildningen

trots att förutsättningarna i första stycket finns, om det finns synnerliga skäl.

13 a kap. Utbildning vid särskilda ungdomshem

Inledande föreskrifter

1 §

I 24 kap. 9 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om utbildning

för icke skolpliktiga unga som vistas i ett sådant hem som avses i 12 § lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (särskilt ungdoms-
hem).

För sådan utbildning ska relevanta bestämmelser i denna förordning tilläm-

pas med de nödvändiga avvikelser som följer av att den unge vistas i ett så-
dant hem.

2 Senaste lydelse 2014:860.

background image

3

SFS 2015:291

Huvudmannen

2 §

Huvudmannen för ett särskilt ungdomshem ska fullgöra de uppgifter i

fråga om utbildningen vid hemmet som annars huvudmannen för den skol-
form inom skolväsendet som utbildningen motsvarar har.

Förutsättningar för fjärrundervisning vid särskilda ungdomshem

3 §

Fjärrundervisning får anordnas för elever som vistas i ett särskilt ung-

domshem i samtliga ämnen och kurser i gymnasieskolan och gymnasiesär-
skolan utom svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik.
Fjärrundervisning får också användas för att ge elever studiehandledning på
modersmålet.

Fjärrundervisning enligt första stycket får genomföras endast om
1. det inte finns någon lärare att tillgå på hemmet som uppfyller kraven

enligt 2 kap. 13 § skollagen (2010:800) eller, när det gäller studiehandledning
på modersmålet, annan lämplig person, eller

2. elevunderlaget är otillräckligt.
Vid fjärrundervisning ska det finnas en handledare närvarande i den lokal

där eleverna befinner sig.

Bemyndigande

4 §

Statens skolverk får, efter att ha inhämtat synpunkter från Statens insti-

tutionsstyrelse, meddela föreskrifter om verkställigheten av detta kapitel.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015